top of page

ZOEKRESULTATEN

Resultaten gevonden voor ""

 • Symposium Mens worden | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More 'Mens worden' in Sophie Dat het boek Mens worden stof doet opwaaien, werd al tijdens het symposium van 15 oktober jl. gemerkt. Diverse sprekers benadrukten daar het belang van een hernieuwd denken over de relatie tussen het pedagogische en het theologische; waar zij elkaar raken en de vertaling naar de afzonderlijk disciplines. Drie reacties vanuit de discussie zijn nu bewerkt en verschenen in het christelijk filosofische blad Sophie. ​ Gert Biesta verdedigt het standpunt, dat de pedagogiek niet zonder de theologie kan en gelijksoortige wezenlijke vragen op tafel legt. De pedagogiek gaat volgens hem over het verschijnen van de mens in de samenleving; een standpunt dat hij ook in dit artikel verduidelijkt. Klik hier voor het artikel van Gert Biesta. ​ Pieter Vos licht het spanningsveld tussen vormen en gevormd worden eruit. Hij betoogt, dat het navolgen van Christus kan helpen om dit spanningsveld anders vast te houden. Klik hier voor het artikel van Pieter Vos. ​ Roel Kuiper voert het begrip genade in deze op. Het worden van de mens is immers niet een afgesloten geheel, een te beheersen proces; het gebeurt in relaties met anderen en ontvouwt zich van daaruit. Hoe dat zich verhoudt tot genade is in zijn bijdrage te lezen. Klik hier voor het artikel van Roel Kuiper. Bestel het boek Mens worden gaat over de relatie tussen theologie en pedagogiek. De moderne pedagogiek ziet zichzelf vaak als een bevrijding van de door kerk en geloof bepaalde ruimte. Tegelijk bestaat er geen enkele pedagogische visie die niet gestempeld is door een bredere visie op de mens of op het leven. Theologie en pedagogiek zijn veel meer met elkaar verstrengeld dan we vaak denken. Ze kunnen niet zonder elkaar. ​ Dit boek wil het gesprek tussen theologie en pedagogiek weer openen. De auteurs laten zien dat juist de verbinding van die twee een vruchtbare ruimte oplevert om te spreken over de mens, over vorming en over onderwijs. Mens zijn en mens worden is een kostbaar geheim dat gekoesterd moet worden, juist in een tijd van maakbaarheid en meetbaarheid. ​ Aan Mens worden werken mee: Wolter Huttinga, Hans van Crombrugge, Erik Borgman, Roel Kuiper, Tirza van Laar, Pieter Vos, Bram de Muynck, Fieke Bijnagte, Hans Bakker en Ronelle Sonnenberg. ​ ​ Artikelen nav symposium 'Mens worden' op 15 oktober 2021 in TU Kampen Meer weten... Informatie en het boek bestellen : www.wwjg.nl/mensworden

 • Privacy | E-OI | Expertisecentru Onderwijs en Identeit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More PRIVACY Wij respecteren uw privacy, maar om onze diensten goed uit te voeren, hebben we soms persoonlijke gegevens van u nodig. In dit reglement leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit privacy beleid is van toepassing op de website E-OI (en alle andere websites van de Theologische Universiteit Kampen). ​ Wat zijn persoonsgegevens? Met persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden. ​ Uw gegevens We hebben uw gegevens nodig om de overeenkomst tussen u en ons uit te voeren en de diensten of de informatie die u aan ons vraagt te kunnen leveren. We gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor we ze aan u vragen. Wij zullen uw gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor we u ze vragen, tenzij u ons hiervoor uw toestemming geeft. Die toestemming vragen we voordat we uw gegevens ergens anders voor gaan gebruiken. We zullen uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. Als u er voor kiest om uw gegevens niet te delen, dan kunnen wij u niet van dienst zijn. ​ Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee? We kunnen informatie van u verzamelen die niet persoonlijk is als je onze website gebruikt, zoals: De naam van de browser die u gebruikt Het besturingssysteem dat u gebruikt De service provider waarmee u internettoegang hebt locatie van de browser en het soort device waarmee u de Website bezoekt. ​ Cookies Wij maken op onze websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in uw apparaat. Uw apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent. ​ We kunnen cookies gebruiken om uw ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de website snel is, u onze website veilig kunt bezoeken en wij fouten op onze website kunnen opsporen. ​ U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als u onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed. ​ Social media Als u social media functies gebruikt op onze site, is het mogelijk dat de leverancier van social media ons (volgens zijn beleid) informatie stuurt. Het kan bijvoorbeeld gaan om uw naam, profielafbeelding, geslacht, vriendenlijsten en andere informatie die u ter beschikking hebt gesteld. Wilt u dit niet? Verander dan de privacy-instellingen op uw social media-account. ​ Als u op een webpagina terechtkomt die social media invoegtoepassingen gebruikt, stuurt uw browser bepaalde informatie naar de aanbieder van uw social media-account. Wij hebben geen zeggenschap over deze gegevensuitwisseling. ​ Beveiliging We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met uw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen: Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie De toegang tot de gegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen ​ Bewaartermijn Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven of als we daar door wet- of regelgeving daartoe gedwongen worden. ​ Uw rechten De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. U heeft daarom de volgende rechten: U mag ons vragen om inzage in uw gegevens; u mag ons vragen om een kopie van uw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op uw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoeft te doen; U mag ons vragen om correctie, beperking of het wissen van uw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van u bewaren in een register of op een zwarte lijst; U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens; U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken; U mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van u verwerken. ​ Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens? Verwerkers Het komt voor dat andere partijen uw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Zij zullen zorg dragen voor de opslag en beveiliging van de gegevens en uitvoering van onderdelen van onze service. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de AVG. ​ Doorgifte Wij zullen uw gegevens niet buiten de Europese Unie verwerken. ​ Links Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren u dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen. ​ Wijziging van ons privacy beleid Wij kunnen ons privacy beleid aanpassen. Als wij ons privacy beleid in belangrijke mate veranderen zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Bij andere vragen of opmerkringen over ons privacy beleid kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. ​ Contact Info@e-oi.nl ​ ​

 • Onderzoek | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More ONDERZOEK Bij het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit wordt zowel fundamenteel onderzoek als opdrachtonderzoek en praktijkgericht onderzoek gedaan. Het fundamenteel onderzoek omvat studies naar de betekenis van identiteit in de schoolgemeenschap. Drie promovendi werken aan specifieke vraagstukken: vormingservaringen van leerlingen, het verstaan van het kwaad in het onderwijs en de maatschappelijke opdracht van de christelijke school. Er zijn echter meer thema’s. Zo wordt er onderzoek gedaan naar de waardensystemen van scholen, het begrijpen van de werking van mensbeelden in de school, kansen in het curriculum. Ook is er de mogelijkheid om in opdracht van scholen een bepaald eigen thema of vraagstuk te onderzoeken. We verkennen dan samen de wensen en mogelijkheden. Tenslotte is er bij scholen behoefte aan praktijkgericht onderzoek; onderzoek, waarin het handelen van leraren expliciet gemaakt en vernieuwd wordt. Dit praktijkgericht onderzoek wordt toegelicht onder het tabblad ‘Ontwerp ’.

 • Over E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More OVER E-OI Het Expertisecentrum houdt zich bezig met de betekenis van ‘identiteit’ voor christelijk onderwijs. Daarvoor wordt expertise ontwikkeld, onderzocht en gedeeld in nauwe samenwerking met scholen in ons netwerk. We geloven dat een integratie van geloof en pedagogische perspectieven helpend is om processen en strategieën te ontwerpen, die de praktijk ondersteunen in de omgang met leerlingen. Deze convergerende beweging vindt dus plaats te midden van meerdere disciplines en tevens in het samenspel van theoretische en praktische doordenking. ​ Plaatsing Het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit maakt deel uit van de Theologische Universiteit Kampen. Daar sorteert het onder de leerstoel ‘Christelijke identiteit in maatschappelijke praktijken’. De gedachte dat theologie zich niet alleen richt op de doordenking van geloofsvragen of de uitleg van de Bijbel, maar zich ook richt op het geleefde geloof van christenen in de maatschappij ligt hieraan ten grondslag. Leerstoelhouder Roel Kuiper, die tevens rector magnificus is van de universiteit, heeft het onderwijs als primair aandachtsgebied gekozen om deze doordenking ter hand te nemen. ​ Over E-OI De geschiedenis van het Expertisecentrum leidt terug naar de startperiode van de leerstoel. De periode 2014-2018 stond in het teken van verbinding met het christelijke onderwijsveld, met name scholen, die vanuit de expliciet christelijke traditie willen handelen. Er zijn onder de noemer ‘Identiteit als Sterk Merk’ voor het Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS) verschillende gereformeerde en evangelische scholen bezocht, onderzocht en geadviseerd. Ook zijn er diverse heidagen en conferenties belegd. Er verschenen publicaties en artikelen. Een samenwerkend netwerk tussen de christelijke scholen en de leerstoel vormde zich. De netwerkbijeenkomsten, die een aantal keer per jaar worden georganiseerd, zijn plaatsen van ontmoeting en uitwisseling. Naast het onderwijs als primaire focus zijn er vanuit de leerstoel verbindingen ontstaan met gereformeerde studentenverenigingen en kerkvernieuwingsinitiatieven. ​ Onderzoek Met nieuwsgierigheid en een open blik breidt het onderzoek zich uit. Intussen zijn er drie promovendi en een postdoc onderzoeker actief op maatschappelijk relevante onderzoeksthema’s: vorming, christelijke antropologie, burgerschapsevaluatie, curriculumontwikkeling, school in de samenleving. Ook onderwerpen als kansengelijkheid, socialisatie, handelen van de leraar, onderwijsorganisatie, waardengemeenschappen, religieuze vorming worden belicht. Met onderzoekers vanuit andere kennisinstellingen, die geïnteresseerd zijn voorgenoemde thema’s wordt waar mogelijk samengewerkt: een gezamenlijke conferentie, een samengesteld boek, spreekbeurten bij elkaars netwerken e.d. Kortom: het bruist van de nieuwe initiatieven, die meermaals via co-creatie tot stand worden gebracht. ​ Exposure De verworven inzichten en ervaringen zijn zoveel als mogelijk direct teruggegeven aan het veld. De kernpublicatie ‘Mensen kunnen bloeien’ bevat een basistheorie, die van betekenis is gebleken voor veel scholen. Dit – ook wel ‘vierkante boekje’ genoemde – werk is de eerste in een reeks publicaties, waarin de kernelementen van het christelijk onderwijs uitgewerkt worden. Ook de meer theologische vraagstukken naar de mens, mensbeelden, vrijheid en transcendente betekenisgeving zien intussen het licht. ‘Mens worden’ is het eerste boek dat expliciet aandacht geeft aan de relatie tussen theologie en pedagogiek. Om informatie ergens te hosten is een website ontwikkeld, waar berichten, informatie en blogs gepost worden: identiteitsplein.nl. ​ Een vernieuwende beweging Per januari 2021 werd de tijd rijp geacht om opgedane expertise te bundelen, zodat ook nieuwe groepen scholen daarmee gediend kunnen worden en er met bestaande contacten een verdiepings-of vernieuwingsslag gemaakt kan worden. Het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit, waarin datgene wat opgebouwd is, onder één dak komt, kan daarmee de aandacht richten op het systematisch uitbouwen van de beweging. De doorontwikkeling van het christelijk onderwijs wordt in deze fase geagendeerd door scholen en kan door de opgebouwde samenwerking in onderzoek, ontwerp en onderwijs worden opgepakt door het Expertisecentrum. Het vormgeven van de christelijke identiteit in het pedagogisch en didactisch handelen blijft zo een wisselwerking tussen onderzoekers en de werkvloer. Dat doen we graag in samenwerking met andere onderwijs- en kennisinstellingen. Zo werken we nauw samen met belangenvereniging Verus. Met hen trekken we bijvoorbeeld op in het ontwikkelen van de narratieve visitatie of leergangen. De onderzoeksplaats van Wolter Huttinga wordt mogelijk gemaakt door Verus. Daarnaast wil E-OI actief in verbinding gaan met scholen, die zich buiten de christelijke kring bevinden, en met hen de dialoog openen op het thema ‘identiteit’ ​ Visie We geloven in de betekenis van scholen, waarin alle betrokkenen leren en zich ontwikkelen vanuit christelijke waarden. Wij geloven in scholen als vormende gemeenschappen, waarin identiteit ertoe doet. Wij zetten ons in om scholen te helpen dit werkelijk vorm te geven, met oog op het werk van leerlingen en leraren. Wij helpen scholen zich voor te bereiden op de kansen, vragen en uitdagingen van de samenleving van vandaag en morgen. Wij geloven in de eenheid van Gods werkelijkheid, die ook in onderwijs en opvoeding aan het licht komt. ​ Missie We zien het als onze opdracht in verbinding met scholen en kennispartners te werken aan vernieuwing en doorontwikkeling van het christelijk onderwijs, door het onderzoeken en ontwerpen van praktijken op de werkvloer en in het werkveld, en door kennis op te bouwen en te delen over onderwijs en identiteit. ​ ​ Lees hier onze nieuwsbrief Febr 2022 Oktober 2021 Juni 2021 ​ ​ ​

 • Scholen in de ruimte van Gods Koninkrijk | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More SCHOLEN IN DE RUIMTE VAN GODS KONINKRIJK Een theologie voor christelijk onderwijs Door: Wolter Huttinga, Roel Kuiper (red) In de christelijke school worden veel theologische begrippen gebruikt: genade, dankbaarheid, schepping, vergeving, hoop. Veel van deze begrippen hebben een lading, die per persoon verschilt. Om te komen tot eenduidige formuleringen is een studie over dergelijke noties relevant. Het helpt een zinvol gesprek te voeren, het helpt om kernwaarden te formuleren. Het helpt om de identiteit van een school handen en voeten te geven. Deze publicatie is een waardevolle reflectie op deze kern van het christelijk onderwijs. ​ Christelijke identiteit in schooldocumenten In een onderzoek zijn door Wolter Huttinga de identiteitsdocumenten van scholen onderzocht: hoe verwoorden zij hun identiteit en welke standpunten nemen zij in. Ook is bestudeerd hoe christelijke scholen trachten om een doorwerking van de identiteit in de gehele organisatie vorm te geven. Wat is van blijvende waarde in de hedendaagse samenleving en hoe wordt naar de ontwikkelingen in de samenleving gekeken. Theologische analyse Welke theologische concepten in de schooldocumenten worden aangehaald is de tweede fase van het uitgevoerde verkennende onderzoek geweest. Mensvisies, die onttrokken zijn aan de klassiek gereformeerde traditie dan wel opvattingen die daarbij gevoegd worden Christelijke scholen in de ruimte In dit voorlaatste hoofdstuk komt de onderzoeker tot een overkoepelende analyse en worden kernelementen vanuit de traditie tot een nieuw narratief gevormd. Een school met waarden en deugden De slotvraag, die centraal staat betreft de plaats van deugden in het christelijk onderwijs en de relatie tot het vormgeven van een waardengedreven school. ​ ​ Bestellen Je kunt deze publicatie bestellen via: wwjg.nl

 • Bizo | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More BIJZONDER GEVORMD Over vorming in het christelijk onderwijs Door: Tirza van Laar-Jochemsen ‘Er wordt in het onderwijs vandaag veel gesproken over vorming. De aandacht voor persoon, karakter, specifieke talenten, individuele ontwikkeling, geloof, moraal, burgerschap, is terug en wordt ook verwelkomd.’ In het christelijk onderwijs is vorming altijd al een belangrijk thema geweest. Toch kent de huidige tijd specifieke uitdagingen waardoor er een actuele doordenking nodig is. We spreken nu over socialisatie en over subjectivicatie. Hoe kan deze vorming geduid worden en op welke manier kunnen we de dialoog hierover met elkaar voeren? De publicatie 'Bijzonder gevormd' wil een handreiking zijn om deze dialoog te voeden. ​ Wat is vorming? Deze vraag houdt pedagogen al eeuwen bezig. In dit inleidende hoofdstuk wordt het begrip afgebakend en volgt een theoretische verkenning door kenners en denkers aan het woord te laten. Vervolgens komt Tirza van Laar tot een aantal kenmerkende elementen om vorming te definiëren. Christelijke visie op de mens Om vorming te kunnen overdenken is een reflectie op wat de mens is voorwaardelijk. Wat is de mens en wat behoort hij te zijn. Het waartoe van vorming wordt gekleurd door de levensbeschouwelijke bril. Wat is christelijke vorming? In dit hoofdstuk worden de eerdere inhouden bij elkaar gebracht. Christelijke vorming krijgt daardoor een fundament en een richting. De christelijke school krijgt daardoor handvatten om te komen tot een eigen invulling van vorming In de praktijk Door onderwijsprofessionals aan het woord te laten komen enkele richtlijnen aan de orde. Daarbij wordt aandacht geven aan vragen als ‘moet je vorming meetbaar maken’, ‘hoe kan ik rekening houden met de leeftijd van de leerling’ en ‘hoe raak ik het hart van de leerling’. Inspiratie uit de praktijk Deze publicatie geeft tenslotte tal van praktische tips en handvatten om vorming in de praktijk zichtbaar te maken. Vanwege de rijke literatuurlijst achterin het boekje is dit ook een mooi naslagwerk voor professionals, die zich willen verdiepen in dit thema. ​ ​ Bestellen Je kunt deze publicatie bestellen via : info@e-oi.nl

 • Output | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More OUTPUT Op deze pagina zijn alle boeken, publicaties en artikelen van het Expertisecentrum ondergebracht. Ook downloads, artikelen van andere instanties, recensies en literatuurverwijzingen vind je (binnenkort) hier. Onze boeken en publicaties zijn te bestellen. Veel van de hier gedeelde content is echter openbaar. Ook Identiteitsplein.nl is een bron van informatie. De moeite waard om daar regelmatig even op te snuffelen! ​ ​ ​ BOEKEN Mens worden 'Mens worden' gaat over de relatie tussen theologie en pedagogiek. De moderne pedagogiek ziet zichzelf vaak als een bevrijding van de door kerk en geloof bepaalde ruimte. Tegelijk bestaat er geen enkele pedagogische visie die niet gestempeld is door een bredere visie op de mens of op het leven. Theologie en pedagogiek zijn veel meer met elkaar verstrengeld dan we vaak denken. Ze kunnen niet zonder elkaar. Dit boek wil het gesprek tussen theologie en pedagogiek weer openen. Meer info en bestellen: Klik hier ​ Education, Formation and the Church I Op donderdag 30 augustus en vrijdag 31 augustus 2018 werd een internationaal wetenschappelijk tweedaags congres georganiseerd door onderzoekers verbonden aan de Theologische Universiteit Kampen en de Theologische Universiteit Apeldoorn. Daarin is gesproken over de rol van educatie en vorming in kerken. Het opnieuw doordenken daarvan is gezien de veranderingen in de postchristelijke samenleving urgent. Van een aantal inhoudelijke bijdragen is een boek samengesteld: Faithful Efforts . De gemeenschappelijke relevantie voor kerken en scholen maakt dit boek een aanrader voor een ieder die zich bezig houdt met vorming van leerlingen. Bestellen: via boekhandel of internet ​ ​ ​ PUBLICATIES Leren leven met het kwaad Het uitgangspunt van dit boekje is dat het thema ‘kwaad en zonde’ onderbelicht is, in ieder geval in het onderwijs. Wij merken op dat het een blinde vlek is. De vraag is of dat het pedagogisch denken en handelen in de praktijk van het onderwijs juist niet belemmert. Want tegelijkertijd is er wel de realiteit van pijn, zonde en gebrokenheid. Door aandacht te schenken aan dit thema willen wij recht doen aan deze complexiteit. We willen ruimte bieden om de moeilijke kant van het leven onder woorden te brengen. Recht doen aan ervaring die leraren dagelijks hebben. Deze publicatie biedt een kader voor gesprek en reflectie, vanuit theorie en opvattingen van leraren. Meer info en bestellen: Klik hier ​ Mensen kunnen bloeien In de publicatie 'mensen kunnen bloeien' wordt in grote lijnen een theorie voor expliciet christelijk onderwijs beschreven. Hoe scholen vorm geven aan hun identiteit – in statuten en in dagelijks handelen – is van belang. Omdat het duidelijkheid geeft over waar je voor staat. Dat is voor collega’s, ouders en leerlingen prettig. Dat heeft ook een maatschappelijke betekenis. Na 100 jaar onderwijspacificatie is het blijvend nodig om de kwaliteit en identiteit van christelijk onderwijs te verwoorden. Vanuit het uitgangspunt dat de school een gemeenschap is waar geleerd, ontdekt en geschuurd wordt, neemt deze publicatie je mee naar de waarden van die gemeenschap, om vervolgens de pedagogische en onderwijskundige pijlers te doordenken. Met recht een basistheorie voor iedereen die betrokken is bij christelijk onderwijs. Meer info en bestellen: Klik hier ​ Scholen in de ruimte van Gods Koninkrijk In de christelijke school worden veel theologische begrippen gebruikt: genade, dankbaarheid, schepping, vergeving, hoop. Veel van deze begrippen hebben een lading, die per persoon verschilt. Om te komen tot eenduidige formuleringen is een studie over dergelijke noties relevant. Het helpt een zinvol gesprek te voeren, het helpt om kernwaarden te formuleren. Het helpt om de identiteit van een school handen en voeten te geven. Deze publicatie is een waardevolle reflectie op deze kern van het christelijk onderwijs. Meer info en bestellen: Klik hier ​ Bijzonder gevormd Er wordt in het onderwijs vandaag veel gesproken over vorming. De aandacht voor persoon, karakter, specifieke talenten, individuele ontwikkeling, geloof, moraal, burgerschap, is terug en wordt ook verwelkomd. In het christelijk onderwijs is vorming altijd al een belangrijk thema geweest. Toch kent de huidige tijd specifieke uitdagingen waardoor er een actuele doordenking nodig is. We spreken nu over socialisatie en over subjectificatie. Hoe kan deze vorming geduid worden en op welke manier kunnen we de dialoog hierover met elkaar voeren? De publicatie 'Bijzonder gevormd' wil een handreiking zijn om deze dialoog te voeden. Meer info en bestellen: Klik hier ​ ​ ​ MEDIA ​ Mrt 2023 | Sophie 2023-1 Sophie - Vreugdenhil - Bezield onderwijs. Vorming, levensbeschouwing en burgerschap (p42-43) ​ Nov 2021 | Sophie 2021-6 Sophie - Kuiper - Rijk van genade (p8-11) 2021-6 Sophie - Vos - Zelfwording door Navolging (p4-7) 2021-6 Sophie - Biesta - Iemand op diens mens-zijn wijzen (p12-17) 24 sept 2021 | ND Scholen spreken over kinderen als parels in Gods hand. Toch kan een herwaardering van zonde geen kwaad 17 sept 2021 | ND De heilige grond van het onderwijs; het geheim van mens zijn en mens worden ​ 23 juni 2021 | Event 'Burgerschap in beweging' Burgerschap vanuit je eigen identiteit - met keynote door E-OI onderzoeker Berber Vreugdenhil ​ 1 juli 2021 | RD Vrijheid van onderwijs ideaal voor invulling burgerschap 8 juni 2021 | ND Christelijk onderwijs kan terecht bij Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit voor inspiratie en discussie ​ ​ Boeken Publicaties Media

 • Wolter Huttinga

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More < terug Onderzoeker Wolter Huttinga Al mijn onderzoek, denkwerk en begeleiding van scholen heeft te maken met het grensvlak van theologie en onderwijs. Hoe raakt de wereld van het christelijk geloof aan de wereld van onderwijs en opvoeding? Ik schreef het boekje Scholen in de ruimte van Gods koninkrijk waar weer verder onderzoek uit voortkwam. Eén van de vruchten daarvan is het boek Mens worden over de relatie tussen theologie en pedagogiek. Voor de Verus-onderzoeksplaats verricht ik de komende jaren onderzoek naar de vraag wat het betekent om de mens als ‘persoon’ te zien en wat daarvan de waarde is voor het onderwijs. Ik ben een denker, zoeker, goed schrijver en gepassioneerd tuinier. Er is veel om over na te denken, maar uiteindelijk gaat het erom de vragen maar gewoon te leven: “Als je de vragen leeft, dan leef je misschien langzaam maar zeker zonder het te merken, op een goede dag het antwoord in” (Rilke). Mail mailto:whuttinga@tukampen.nl LinkedIn https://www.linkedin.com/in/wolter-huttinga-6ab50599/

 • Ontwerp | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More ONTWERP Het Expertisecentrum heeft naast de Academische Werkplaatsen inmiddels ruime ervaring in het ontwerpen van een schooleigen identiteit samen met de leraren. In dit implementatietraject worden niet alleen de identiteitsdocumenten opnieuw tegen het licht gehouden. Ook de richtinggevende waarden, die het handelen van leraren sturen, worden samen bepaald. Dat krijgt vervolgens een uitwerking in pedagogische en didactische keuzes. Het mooie van dit zogenaamde BOLD-traject is dat er interne mensen worden opgeleid om identiteit duurzaam te verankeren in de school.

 • Mensen kunnen bloeien | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More MENSEN KUNNEN BLOEIEN Een basistheorie voor christelijk onderwijs Door: Roel Kuiper In de publicatie 'mensen kunnen bloeien' wordt in grote lijnen een theorie voor expliciet christelijk onderwijs beschreven. Hoe scholen vorm geven aan hun identiteit – in statuten en in dagelijks handelen – is van belang. Omdat het duidelijkheid geeft over waar je voor staat. Dat is voor collega’s, ouders en leerlingen prettig. Dat heeft ook een maatschappelijke betekenis. Na 100 jaar onderwijspacificatie is het blijvend nodig om de kwaliteit en identiteit van christelijk onderwijs te verwoorden. Vanuit het uitgangspunt dat de school een gemeenschap is waar geleerd, ontdekt en geschuurd wordt, neemt deze publicatie je mee naar de waarden van die gemeenschap, om vervolgens de pedagogische en onderwijskundige pijlers te doordenken. Met recht een basistheorie voor iedereen die betrokken is bij christelijk onderwijs. ​ De school als gemeenschap De basistheorie voor christelijk onderwijs wordt in dit gegrond op de idee dat de school een gemeenschap is. Een gemeenschap in de omgang met God, met andere mensen, met jezelf en met de wereld. Dit ‘samen’ in vier richtingen wordt in dit denken dus breder opgevat dan de muren van de school. Ethos Vanuit dit grondmotief wordt doordacht welk richtinggevend kader leidend is in een school. De waarden, die uit de vierslag naar voren komen, vormen de morele gemeenschap van de school. Het betreft een meer verborgen curriculum. Daar vanuit ontwikkelt zich een pedagogische en een onderwijskundige visie. Kairos In het handelen en in de relatie ontstaat plots een ‘gouden’ moment: het inzicht breekt door, het kwartje valt. Kairos staat voor het moment waarop iets beslissends gebeurt. Welke handvatten zijn er voor leraren om zo’n gouden moment vorm te geven en waartoe beweegt zich de interactie tussen leerling en leraar? Nomos De ‘gestolde’ werkelijkheid kunnen we vatten onder het begrip ‘nomos’. Daarin bevinden zich de kaders en afspraken, waardoor de school een zichtbare ontwikkelende organisatie is. Het omvat kwalificaties in het beroepsprofiel van de christelijke leraar en ook de ‘manieren’ waarop samen geleerd en gereflecteerd wordt. ​ Mensen kunnen bloeien is ook in het Engels verkrijgbaar: To flourish ​ ​ Bestellen Je kunt deze publicatie bestellen via: wwjg.nl

 • Home | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit | Kampen

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More Welkom op de website van het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit. Wij zetten ons in voor vormend en geïnspireerd christelijk onderwijs. Het Expertisecentrum werkt in verbinding met scholen en kennispartners aan vernieuwing en doorontwikkeling van christelijk onderwijs. Expertise bouwen we op door praktijkgericht en theoretisch onderzoek. We komen op de werkvloer en onderzoeken bestaande en innovatieve onderwijssituaties. We delen expertise en kennis met onze partners, op deze website en op www.identiteitsplein.nl . ​ Bekijk hier onze laatste nieuwsbrief BERICHTEN Netwerkbijeenkomst 22 sept.'23: Een veilige plek, en dus? Veel christelijke scholen bezinnen zich op vragen rond genderidentiteit en seksuele diversiteit. Tijdens de netwerkbijeenkomst van 22 september 2023 laten we de praktijk aan het woord. Vanuit het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit geven we een pedagogische en ethische reflectie op deze ervaringen. Na de lunch is er uitgebreid tijd en ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen. Lees de flyer Boek: Leren leven met het kwaad Onder de noemer ‘zonde, kwaad en gebrokenheid’ bespreken Tirza van Laar en Wolter Huttinga deze kant van het leven en verkennen de pedagogische en theologische betekenis hiervan. Zij beschouwen het als een blinde vlek die onze aandacht verdient. Een vervelend en zwaar thema? Volgens de auteurs geeft het juist rust om je ervan bewust te zijn, als medicijn tegen een cultuur die draait om individueel presteren. Lees meer 23 sept: wat is jouw kompas? Regelmatig klinken er alarmbellen als het gaat over het voortbestaan van onze planeet en andere prangende kwesties in de wereld. Jonge mensen laten zich over deze zaken steeds nadrukkelijker horen. Juist in onzekere tijden hebben leiders in het onderwijs, van bestuurskamer tot klaslokaal, een betrouwbaar kompas nodig, omdat medewerkers, ouders en leerlingen verwachtingsvol naar ze kijken. Leer en laat je inspireren op ons congres op 23 september. Lees meer 'Mens worden' in Sophie Dat het boek Mens worden stof doet opwaaien, werd al tijdens het symposium van 15 oktober jl. gemerkt. Diverse sprekers benadrukten daar het belang van een hernieuwd denken over de relatie tussen het pedagogische en het theologische; Waar zij elkaar raken en de vertaling naar de afzonderlijk disciplines. Drie reacties vanuit de discussie zijn nu bewerkt en verschenen in het christelijk filosofische blad Sophie. ​ Lees meer Onze expertise: 1. Onderzoek Wat we doen... Wij verrichten zowel fundamenteel als praktijkgericht onderzoek met betrekking tot de identiteit van christelijke scholen. Aan de hand van de tool ‘Narratieve visitatie’ voeren wij met scholen gericht evaluatieonderzoek uit. We nemen ook onderzoek in opdracht aan. Leer meer over onderzoek . OUTPUT Leren leven met het kwaad Wie nadenkt over onderwijs en opvoeding denkt vaak in termen van groei en ontwikkeling. Er is echter ook een andere kant van het leven. We leven in een gebroken wereld. Niet iedereen heeft gelijke kansen. Er zijn allerlei vormen van kwaad in ieders leven aanwezig – kwaad dat ons overkomt, of waar wij zelf deel aan hebben. Kwaad dat niet opgelost kan worden. Onder de noemer ‘zonde, kwaad en gebrokenheid’ bespreken Tirza van Laar en Wolter Huttinga deze kant van het leven en verkennen de pedagogische en theologische betekenis hiervan. Zij beschouwen het als een blinde vlek die onze aandacht verdient. Een vervelend en zwaar thema? Volgens de auteurs geeft het juist rust om je ervan bewust te zijn, als medicijn tegen een cultuur die draait om individueel presteren. Bestel 'Leren leven met het kwaad' Scholen in de ruimte van Gods Koninkrijk In de christelijke school worden veel theologische begrippen gebruikt: genade, dankbaarheid, schepping, vergeving, hoop. Veel van deze begrippen hebben een lading, die per persoon verschilt. Om te komen tot eenduidige formuleringen is een studie over dergelijke noties relevant. Het helpt een zinvol gesprek te voeren, het helpt om kernwaarden te formuleren. Het helpt om de identiteit van een school handen en voeten te geven. Deze publicatie is een waardevolle reflectie op deze kern van het christelijk onderwijs. Bestel 'Scholen in de ruimte van Gods koninkrijk' Bijzonder gevormd ‘Er wordt in het onderwijs vandaag veel gesproken over vorming. De aandacht voor persoon, karakter, specifieke talenten, individuele ontwikkeling, geloof, moraal, burgerschap, is terug en wordt ook verwelkomd.’ In het christelijk onderwijs is vorming altijd al een belangrijk thema geweest. Toch kent de huidige tijd specifieke uitdagingen waardoor er een actuele doordenking nodig is. We spreken nu over socialisatie en over subjectivicatie. Hoe kan deze vorming geduid worden en op welke manier kunnen we de dialoog hierover met elkaar voeren? De publicatie 'Bijzonder gevormd' wil een handreiking zijn om deze dialoog te voeden. Bestel 'Bijzonder gevormd' Mens worden 'Mens worden' gaat over de relatie tussen theologie en pedagogiek. De moderne pedagogiek ziet zichzelf vaak als een bevrijding van de door kerk en geloof bepaalde ruimte. Tegelijk bestaat er geen enkele pedagogische visie die niet gestempeld is door een bredere visie op de mens of op het leven. Theologie en pedagogiek zijn veel meer met elkaar verstrengeld dan we vaak denken. Ze kunnen niet zonder elkaar. Dit boek wil het gesprek tussen theologie en pedagogiek weer openen. De auteurs laten zien dat juist de verbinding van die twee een vruchtbare ruimte oplevert om te spreken over de mens, over vorming en over onderwijs. Mens zijn en mens worden is een kostbaar geheim dat gekoesterd moet worden, juist in een tijd van maakbaarheid en meetbaarheid. Bestel 'Mens worden' AGENDA 22 september 2023 Een veilige plek...en dus? – netwerkbijeenkomst E-OI en Verus Theologische Universiteit Utrecht, Plompetorengracht 3, Utrecht 24 november 2 024 De leerling als persoon – symposium E-OI Theologische Universiteit Utrecht, Plompetorengracht 3, Utrecht 10 januari 2024 Een doorgaande lijn in de begeleiding van HB – symposium hoogbegaafdheid Ichthus College, Veenendaal 2 februari 2 024 (titel/thema volgt) – netwerkbijeenkomst E-OI en Verus Theologische Universiteit Utrecht, Plompetorengracht 3, Utrecht TEAM

 • BOLD | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More BOLD BOLD is een tweejarig traject dat een heel schoolteam met een facilitator van het Expertisecentrum aangaat om haar identiteit nader te formuleren en te laten doorwerken tot in de haarvaten van de hele organisatie. Gedurende deze twee jaar worden intern collega’s opgeleid als verantwoordelijken voor de doorontwikkeling daarna (borging). De letters vormen de aandachtgebieden gedurende dit samen optrekken van school en E-OI: ​ B - Basis op orde O - Omarmen L - Leren D - Doorwerken ​ Basis op orde Dit aandachtsgebied richt de aandacht op het verwoorden van de identiteit van de organisatie in een zogenaamd identiteitsdocument. Vervolgens worden het aannamebeleid en het toelatingsbeleid en indien nodig de statuten van de desbetreffende organisatie in lijn gebracht met dit identiteitsdocument. ​ De producten die opgeleverd worden tijdens deze fase zijn: 1. Identiteitsdocument. 2. Toelatingsbeleid. 3. Aannamebeleid. 4. Statutenwijziging (indien nodig) ​ Omarmen van de basis Dit aandachtsgebied richt de aandacht op het uitleven, doordenken en verwoorden van de waarden van de organisatie. Uitgangspunt hierbij is gecreëerde identiteitsdocument. ​ De producten die opgeleverd worden tijdens deze fase zijn: 1. Overzicht van kernwaarden van de organisatie. ​ Leren vanuit de basis Dit aandachtsgebied richt de aandacht op het ontwikkelen van een pedagogische en onderwijskundige visie gebaseerd op het identiteitsdocument en de daaraan gekoppelde waarden. ​ De producten die opgeleverd worden tijdens deze fase zijn: 1. Pedagogische visie. 2. Onderwijskundige visie. 3. Organisatorische visie. ​ Doorwerking van de basis Dit aandachtsgebied richt de aandacht op het proces om te komen tot de doorwerking van de identiteit en waarden via de pedagogische, onderwijskundige en organisatorische visie tot in de haarvaten van de organisatie. Het proces is gericht op het creëren van een reflectieve cultuur op uitvoerend, coördinerend en sturend niveau voor alle disciplines binnen een organisatie. De producten die opgeleverd worden tijdens deze fase zijn: 1. Reflectieve infrastructuur binnen de organisatie. 2. Opgeleide procesregisseurs met als taak het in standhouden van deze reflectieve cultuur. ​ Geïnteresseerd? Neem contact op: info@e-oi.nl

bottom of page