top of page

ZOEKRESULTATEN

Resultaten gevonden voor ""

 • Bizo | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More BIJZONDER GEVORMD Over vorming in het christelijk onderwijs Door: Tirza van Laar-Jochemsen ‘Er wordt in het onderwijs vandaag veel gesproken over vorming. De aandacht voor persoon, karakter, specifieke talenten, individuele ontwikkeling, geloof, moraal, burgerschap, is terug en wordt ook verwelkomd.’ In het christelijk onderwijs is vorming altijd al een belangrijk thema geweest. Toch kent de huidige tijd specifieke uitdagingen waardoor er een actuele doordenking nodig is. We spreken nu over socialisatie en over subjectivicatie. Hoe kan deze vorming geduid worden en op welke manier kunnen we de dialoog hierover met elkaar voeren? De publicatie 'Bijzonder gevormd' wil een handreiking zijn om deze dialoog te voeden. ​ Wat is vorming? Deze vraag houdt pedagogen al eeuwen bezig. In dit inleidende hoofdstuk wordt het begrip afgebakend en volgt een theoretische verkenning door kenners en denkers aan het woord te laten. Vervolgens komt Tirza van Laar tot een aantal kenmerkende elementen om vorming te definiëren. Christelijke visie op de mens Om vorming te kunnen overdenken is een reflectie op wat de mens is voorwaardelijk. Wat is de mens en wat behoort hij te zijn. Het waartoe van vorming wordt gekleurd door de levensbeschouwelijke bril. Wat is christelijke vorming? In dit hoofdstuk worden de eerdere inhouden bij elkaar gebracht. Christelijke vorming krijgt daardoor een fundament en een richting. De christelijke school krijgt daardoor handvatten om te komen tot een eigen invulling van vorming In de praktijk Door onderwijsprofessionals aan het woord te laten komen enkele richtlijnen aan de orde. Daarbij wordt aandacht geven aan vragen als ‘moet je vorming meetbaar maken’, ‘hoe kan ik rekening houden met de leeftijd van de leerling’ en ‘hoe raak ik het hart van de leerling’. Inspiratie uit de praktijk Deze publicatie geeft tenslotte tal van praktische tips en handvatten om vorming in de praktijk zichtbaar te maken. Vanwege de rijke literatuurlijst achterin het boekje is dit ook een mooi naslagwerk voor professionals, die zich willen verdiepen in dit thema. ​ ​ Bestellen Je kunt deze publicatie bestellen via : info@e-oi.nl

 • BOLD | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More BOLD BOLD is een tweejarig traject dat een heel schoolteam met een facilitator van het Expertisecentrum aangaat om haar identiteit nader te formuleren en te laten doorwerken tot in de haarvaten van de hele organisatie. Gedurende deze twee jaar worden intern collega’s opgeleid als verantwoordelijken voor de doorontwikkeling daarna (borging). De letters vormen de aandachtgebieden gedurende dit samen optrekken van school en E-OI: ​ B - Basis op orde O - Omarmen L - Leren D - Doorwerken ​ Basis op orde Dit aandachtsgebied richt de aandacht op het verwoorden van de identiteit van de organisatie in een zogenaamd identiteitsdocument. Vervolgens worden het aannamebeleid en het toelatingsbeleid en indien nodig de statuten van de desbetreffende organisatie in lijn gebracht met dit identiteitsdocument. ​ De producten die opgeleverd worden tijdens deze fase zijn: 1. Identiteitsdocument. 2. Toelatingsbeleid. 3. Aannamebeleid. 4. Statutenwijziging (indien nodig) ​ Omarmen van de basis Dit aandachtsgebied richt de aandacht op het uitleven, doordenken en verwoorden van de waarden van de organisatie. Uitgangspunt hierbij is gecreëerde identiteitsdocument. ​ De producten die opgeleverd worden tijdens deze fase zijn: 1. Overzicht van kernwaarden van de organisatie. ​ Leren vanuit de basis Dit aandachtsgebied richt de aandacht op het ontwikkelen van een pedagogische en onderwijskundige visie gebaseerd op het identiteitsdocument en de daaraan gekoppelde waarden. ​ De producten die opgeleverd worden tijdens deze fase zijn: 1. Pedagogische visie. 2. Onderwijskundige visie. 3. Organisatorische visie. ​ Doorwerking van de basis Dit aandachtsgebied richt de aandacht op het proces om te komen tot de doorwerking van de identiteit en waarden via de pedagogische, onderwijskundige en organisatorische visie tot in de haarvaten van de organisatie. Het proces is gericht op het creëren van een reflectieve cultuur op uitvoerend, coördinerend en sturend niveau voor alle disciplines binnen een organisatie. De producten die opgeleverd worden tijdens deze fase zijn: 1. Reflectieve infrastructuur binnen de organisatie. 2. Opgeleide procesregisseurs met als taak het in standhouden van deze reflectieve cultuur. ​ Geïnteresseerd? Neem contact op: info@e-oi.nl

 • Home | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit | Kampen

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More Welkom op de website van het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit. Wij zetten ons in voor vormend en geïnspireerd christelijk onderwijs. Het Expertisecentrum werkt in verbinding met scholen en kennispartners aan vernieuwing en doorontwikkeling van christelijk onderwijs. Expertise bouwen we op door praktijkgericht en theoretisch onderzoek. We komen op de werkvloer en onderzoeken bestaande en innovatieve onderwijssituaties. We delen expertise en kennis met onze partners, op deze website en op www.identiteitsplein.nl . ​ Bekijk hier onze laatste nieuwsbrief BERICHTEN Persoon zijn Goed onderwijs is persoonlijk, gericht op de mens als persoon. Het begrip persoon is al jaren een baken om op terug te grijpen wanneer we in het onderwijs weer recht willen doen aan de breedte en de diepte van het menszijn. In de nieuwste publicatie van het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit verkent theoloog Wolter Huttinga dit begrip. Dat doet hij door te herbronnen op de stroming van het personalisme en met name via de pedagoog Philip Kohnstamm. Dit is nummer zeven in de serie 'vierkante boekjes.' Lees meer Wereldverbeteraars Dit is nummer zes in de serie ‘vierkante boekjes’, uitgegeven vanuit het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit. De keuze van het thema spreekt voor zich: scholen zijn zich flink aan het bezinnen op de vormgeving van burgerschapsonderwijs. Deze publicatie richt zich op christelijke denklijnen rond burgerschap. Waarom is burgerschapsonderwijs zo belangrijk geworden, wat vraagt de overheid nu precies, wat zou een christelijke visie op burgerschap kunnen zijn passend bij de identiteit van (expliciet) christelijke scholen, hoe zou dit er praktisch uit kunnen zien? Dit boekje reikt ingrediënten ter overweging aan. Lees meer Leren leven met het kwaad Onder de noemer ‘zonde, kwaad en gebrokenheid’ bespreken Tirza van Laar en Wolter Huttinga deze kant van het leven en verkennen de pedagogische en theologische betekenis hiervan. Zij beschouwen het als een blinde vlek die onze aandacht verdient. Een vervelend en zwaar thema? Volgens de auteurs geeft het juist rust om je ervan bewust te zijn, als medicijn tegen een cultuur die draait om individueel presteren. Dit is de vijfde publicatie in de serie 'vierkante boekjes', die E-OI heeft uitgegeven. Lees meer 'Mens worden' in Sophie Dat het boek Mens worden stof doet opwaaien, werd al tijdens het symposium van 15 oktober jl. gemerkt. Diverse sprekers benadrukten daar het belang van een hernieuwd denken over de relatie tussen het pedagogische en het theologische; Waar zij elkaar raken en de vertaling naar de afzonderlijk disciplines. Drie reacties vanuit de discussie zijn nu bewerkt en verschenen in het christelijk filosofische blad Sophie. ​ Lees meer Onze expertise: 1. Onderzoek Wat we doen... Wij verrichten zowel fundamenteel als praktijkgericht onderzoek met betrekking tot de identiteit van christelijke scholen. Aan de hand van de tool ‘Narratieve visitatie’ voeren wij met scholen gericht evaluatieonderzoek uit. We nemen ook onderzoek in opdracht aan. Leer meer over onderzoek . OUTPUT Leren leven met het kwaad Wie nadenkt over onderwijs en opvoeding denkt vaak in termen van groei en ontwikkeling. Er is echter ook een andere kant van het leven. We leven in een gebroken wereld. Niet iedereen heeft gelijke kansen. Er zijn allerlei vormen van kwaad in ieders leven aanwezig – kwaad dat ons overkomt, of waar wij zelf deel aan hebben. Kwaad dat niet opgelost kan worden. Onder de noemer ‘zonde, kwaad en gebrokenheid’ bespreken Tirza van Laar en Wolter Huttinga deze kant van het leven en verkennen de pedagogische en theologische betekenis hiervan. Zij beschouwen het als een blinde vlek die onze aandacht verdient. Een vervelend en zwaar thema? Volgens de auteurs geeft het juist rust om je ervan bewust te zijn, als medicijn tegen een cultuur die draait om individueel presteren. Bestel 'Leren leven met het kwaad' Scholen in de ruimte van Gods Koninkrijk In de christelijke school worden veel theologische begrippen gebruikt: genade, dankbaarheid, schepping, vergeving, hoop. Veel van deze begrippen hebben een lading, die per persoon verschilt. Om te komen tot eenduidige formuleringen is een studie over dergelijke noties relevant. Het helpt een zinvol gesprek te voeren, het helpt om kernwaarden te formuleren. Het helpt om de identiteit van een school handen en voeten te geven. Deze publicatie is een waardevolle reflectie op deze kern van het christelijk onderwijs. Bestel 'Scholen in de ruimte van Gods koninkrijk' Bijzonder gevormd ‘Er wordt in het onderwijs vandaag veel gesproken over vorming. De aandacht voor persoon, karakter, specifieke talenten, individuele ontwikkeling, geloof, moraal, burgerschap, is terug en wordt ook verwelkomd.’ In het christelijk onderwijs is vorming altijd al een belangrijk thema geweest. Toch kent de huidige tijd specifieke uitdagingen waardoor er een actuele doordenking nodig is. We spreken nu over socialisatie en over subjectivicatie. Hoe kan deze vorming geduid worden en op welke manier kunnen we de dialoog hierover met elkaar voeren? De publicatie 'Bijzonder gevormd' wil een handreiking zijn om deze dialoog te voeden. Bestel 'Bijzonder gevormd' Mens worden 'Mens worden' gaat over de relatie tussen theologie en pedagogiek. De moderne pedagogiek ziet zichzelf vaak als een bevrijding van de door kerk en geloof bepaalde ruimte. Tegelijk bestaat er geen enkele pedagogische visie die niet gestempeld is door een bredere visie op de mens of op het leven. Theologie en pedagogiek zijn veel meer met elkaar verstrengeld dan we vaak denken. Ze kunnen niet zonder elkaar. Dit boek wil het gesprek tussen theologie en pedagogiek weer openen. De auteurs laten zien dat juist de verbinding van die twee een vruchtbare ruimte oplevert om te spreken over de mens, over vorming en over onderwijs. Mens zijn en mens worden is een kostbaar geheim dat gekoesterd moet worden, juist in een tijd van maakbaarheid en meetbaarheid. Bestelling via boekhandel of internet AGENDA 21 mei 2024 Slavernijverleden, wat moet ik daar mee? – docenten TUU en VO Theologische Universiteit Utrecht, Plompetorengracht 3, Utrecht 7 juni 2024 Inclusieve pedagogiek. De waarde(n van verschil – netwerkbijeenkomst E-OI en Verus Theologische Universiteit Utrecht, Plompetorengracht 3, Utrecht 27 september 2024 (titel volgt) – netwerkbijeenkomst E-OI en Verus Theologische Universiteit Utrecht, Plompetorengracht 3, Utrecht 13 december 2 024 Inclusie – symposium E-OI Theologische Universiteit Utrecht, Plompetorengracht 3, Utrecht 31 oktober - 1 november 2 024 Education, Formation and the Church-3 – internationale conferentie E-OI en TUA Theologische Universiteit Utrecht, Plompetorengracht 3, Utrecht TEAM

 • Roel Kuiper | E-OI

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More < terug Hoogleraar Roel Kuiper Christelijke identiteit in de praktijk van het onderwijs. Dat is mijn leeropdracht. Ik ben hoogleraar aan de Theologische Universiteit Kampen, doe onderzoek, begeleidt promovendi en geef onderwijs. De prachtige groep onderzoekers en experts rond deze leerstoel vormt het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit. Onze focus is de school en de manier waarop levensbeschouwing doorwerkt in onderwijskundige en pedagogische processen, in vorming en het handelen van leraren. Ik kom uit een onderwijsfamilie en ben docent met hart en ziel. In allerlei rollen ben ik zelf actief in het onderwijs (geweest). Ik werk graag met mensen en spreek met schoolleiders over hun plannen en idealen. In Kampen is nu een centrum ontstaan waar we theologische en christelijk-pedagogische inzichten verbinden met wat er in de praktijk gebeurt, tot in de haarvaten van de school. Ik ben getrouwd met Tjitske, samen hebben we vier kinderen, die inmiddels allemaal zijn uitgevlogen. Mail mailto:rkuiper@tukampen.nl LinkedIn

 • Onderwijs | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More ONDERWIJS Expertise wordt opgebouwd om uit te delen! Via moderne en innovatieve werkvormen willen we het onderwijsveld stimuleren om kennis op te doen, toe te passen en terug te geven. In samenwerking met Verus organiseren we in 2022 een leergang naar de plaats van de school in de samenleving. Voor degenen die meer verdieping zoeken komt er in 2022 een leergang over onderwijs en identiteit in samenwerking met de Theologische Universiteit. De ‘vierkante boekjes ’ die de afgelopen jaren vanuit het Expertisecentrum verschenen worden omgezet in interactieve webinars. Expertise wordt ook gedeeld tijdens de netwerkbijeenkomsten , die drie keer per jaar gehouden worden. Interessante sprekers behandelen er actuele en relevante thema’s voor het christelijk onderwijs. Mooie kansen om te sparren met collega’s van andere scholen! ​ Wil jij met je team, of op je school aan de slag met identiteit in het onderwijs? Dat kan! E-OI biedt verschillende diensten aan in samenwerking met partners uit christelijk onderwijsland. Meer weten? Neem dan contact op via info@e-oi.nl . Alvast een voorproefje? Bekijk dan onderstaand filmpje over het identiteitstraject op de Gereformeerde Scholengroep (GSG). ​

 • Contact | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More CONTACT Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit Plompetorengracht 3, 3512 CA Utrecht Coördinator: Joyce Couprie Tel: 06-45618296 Mail: info@e-oi.nl Naam E-mailadres Onderwerp Je bericht Versturen Je bericht is verstuurd. Je hoort snel van ons!

 • Disclaimer | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identeit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More DISCLAIMER Aan de inhoud van alle webpagina’s van het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de organisatie op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website. ​ Links naar externe sites Op deze website bevinden zich links naar externe websites. Het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden. ​ Linken naar website E-OI.nl Linken naar pagina’s van het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit toestemming verleende waar dat niet het geval is. ​ De juiste link is https://www.e-oi.nl met als officiële beschrijving Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit . ​ Auteursrechten Op de inhoud van de webpagina’s van het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets van deze website en webpagina’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit . ​ Contact Info@e-oi.nl ​ ​

 • Ontwerp | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More ONTWERP Het Expertisecentrum heeft naast de Academische Werkplaatsen inmiddels ruime ervaring in het ontwerpen van een schooleigen identiteit samen met de leraren. In dit implementatietraject worden niet alleen de identiteitsdocumenten opnieuw tegen het licht gehouden. Ook de richtinggevende waarden, die het handelen van leraren sturen, worden samen bepaald. Dat krijgt vervolgens een uitwerking in pedagogische en didactische keuzes. Het mooie van dit zogenaamde BOLD-traject is dat er interne mensen worden opgeleid om identiteit duurzaam te verankeren in de school.

 • Narratieve visitatie | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More NARRATIEVE VISITATIE Wil je als school graag doorlopend werken aan christelijke identiteit, gekoppeld aan kwaliteit van goed, vormend, onderwijs? Dat vraagt om reflectie. Maar hoe doe je dat? Er zijn tot op heden nog weinig instrumenten en methoden beschikbaar die een betekenisvolle dialoog over onderwijsontwikkeling vanuit een christelijk perspectief kunnen faciliteren. ​ Daar komt nu verandering in. Verus (Sandra van Groningen) en het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit van de Theologische Universiteit Kampen (Berber Vreugdenhil) hebben hun krachten gebundeld en een instrument ontwikkeld voor christelijke scholen die doorlopend willen werken aan de kwaliteit van hun christelijk vormend onderwijs. Dit betreft een instrument voor narratieve visitatie met daarnaast een (nog nader te ontwikkelen) verdiepende Toolbox voor Reflectie. ​ Het instrument voor narratieve visitatie verschaft inzicht in hoeverre het verhaal van christelijk vormend onderwijs, dat de school vertelt, voldoende richtinggevend, gedeeld en gedragen is. Maar ook in hoeverre het verhaal sturing geeft aan of gereflecteerd wordt door praktijken binnen de school. Deelnemers (leerlingen, medewerkers, schoolleiders, bestuur, ouders en stakeholders) worden op één dag uitgenodigd om te vertellen over hun praktijken en ervaringen. Met de opbrengsten van deze visitatie hebben scholen een helder eerste beeld langs welke lijnen zij aan de ontwikkeling van hun kwaliteitscultuur kunnen werken en kunnen zij gefundeerd hun prioriteiten in deze ontwikkeling bepalen. Doen we nog wat we beloven? Zijn we nog werkelijk de christelijke school die we willen zijn? Het genereert input voor de dialoog over identiteit en voor onderwijsontwikkeling vanuit een christelijk perspectief. ​ De narratieve visitatie kan op diverse wijzen ingezet worden. Bijvoorbeeld in de vorm van collegiale/peervisitatie in een leergemeenschap van scholen of tussen locaties van een scholengemeenschap, of door visitatie vanuit Verus/Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit. Of op een andere wijze die aansluit bij uw voorkeuren en schoolontwikkeling. In de pilotfase waarin dit project zich nu bevindt kunnen we ervaringen opdoen met meerdere werkwijzen. En geven we graag samen met u verder vorm en inhoud aan het instrument. ​ Wij komen graag nader met u in gesprek om gedachten uit te wisselen en mogelijkheden te verkennen. Neem gerust contact op met Berber Vreugdenhil: bvreugdenhil@tukampen.nl

 • Academische Werkplaats | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More ACADEMISCHE WERKPLAATS In een Academische Werkplaats wordt praktijkgericht onderzoek gedaan. Onderzoekers en onderwijsprofessionals buigen zich samen over een vraagstuk uit de praktijk om beredeneerd de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Het aandachtsgebied in de E-OI werkplaatsen betreft het vermeerderen van kennis rond de praktische vormgeving van identiteit in scholen. We nodigen scholen uit om te participeren in een bestaande E-OI werkplaats of om een eigen vraagstuk te onderzoeken. Momenteel heeft het Expertisecentrum academische werkplaatsen over 'Burgerschapsvorming' en 'Persoonsvorming.' ​ De meerwaarde van praktijkgericht onderzoek Het doen van praktijkgericht onderzoek is een vorm van professionalisering, die dichtbij de werkvloer wordt georganiseerd. Zo zijn leraren dicht betrokken bij de toepassing van kennis in de praktijk en komt dit hun handelen ten goede. Samen betekenis geven en reflecteren op bestaande en nieuwe vormen van handelen vergroot ook het collectief leren. Het leren in netwerken in zogenaamde lerende gemeenschappen dragen bij aan gestructureerde schoolontwikkeling. Praktijkgericht onderzoek helpt anderzijds de onderzoekers om opbrengsten van wetenschappelijk onderzoek dicht bij de werkvloer te brengen. ​ Praktijkgerichte vragen In een werkplaats wordt uitgegaan van bestaande knelpunten, die leven bij leraren. De werkplaatsen van het Expertisecentrum richten zich op vraagstukken rond het praktisch vormgeven van identiteit. Daarbij gaat het om een aantal voor de hand liggende markers, zoals dagopeningen, vieringen, toelatingsbeleid en dergelijke. Daarnaast werkt identiteit door in didactische en organisatorische keuzes die gemaakt worden. Aspecten, die zichtbaar worden in de sfeer op school, de intermenselijke relaties, curriculum, opvattingen over eigen ruimte, diversiteit en doorstroom vallen hieronder. ​ Hoe het werkt Een werkplaats bestaat uit diverse onderzoeksteams, die zich allemaal bezighouden met eenzelfde thema. Daar binnen worden eigen accenten gelegd. Zo kan bijvoorbeeld het thema ‘pedagogische competenties van de leraar’ uitgewerkt worden bij verschillende doelgroepen leerlingen, bij verschillende vakken en op verschillende manieren worden bestudeerd en geëvalueerd. Samengebrachte kennis vanuit de onderzoeksteams wordt gedeeld in overkoepelende bijeenkomsten, waardoor uitwisseling van kennis en opgebouwde expertise ontstaat. Voor verdieping is het Expertisecentrum primair verantwoordelijk, alsmede voor de zorg voor kwalitatief goed en gedegen onderzoeksmethodieken. De werkplaats levert naast schoolontwikkeling ook een publicatie in een relevant tijdschrift op. Gedurende een schooljaar komende onderzoeksteams regelmatig bijeen om de vorderingen door te spreken. De coördinator van de school begeleidt de schoolinterne processen en logistiek; de coördinator van het Expertisecentrum faciliteert de werkprocessen rond de werkplaats. Onderzoekers van E-OI zijn verantwoordelijk voor de theoretische verdieping. ​ Geïnteresseerd? Neem contact op: info@e-oi.nl

 • Over E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More OVER E-OI Het Expertisecentrum houdt zich bezig met de betekenis van ‘identiteit’ voor christelijk onderwijs. Daarvoor wordt expertise ontwikkeld, onderzocht en gedeeld in nauwe samenwerking met scholen in ons netwerk. We geloven dat een integratie van geloof en pedagogische perspectieven helpend is om processen en strategieën te ontwerpen, die de praktijk ondersteunen in de omgang met leerlingen. Deze convergerende beweging vindt dus plaats te midden van meerdere disciplines en tevens in het samenspel van theoretische en praktische doordenking. ​ Plaatsing Het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit maakt deel uit van de Theologische Universiteit Kampen. Daar sorteert het onder de leerstoel ‘Christelijke identiteit in maatschappelijke praktijken’. De gedachte dat theologie zich niet alleen richt op de doordenking van geloofsvragen of de uitleg van de Bijbel, maar zich ook richt op het geleefde geloof van christenen in de maatschappij ligt hieraan ten grondslag. Leerstoelhouder Roel Kuiper, die tevens rector magnificus is van de universiteit, heeft het onderwijs als primair aandachtsgebied gekozen om deze doordenking ter hand te nemen. ​ Over E-OI De geschiedenis van het Expertisecentrum leidt terug naar de startperiode van de leerstoel. De periode 2014-2018 stond in het teken van verbinding met het christelijke onderwijsveld, met name scholen, die vanuit de expliciet christelijke traditie willen handelen. Er zijn onder de noemer ‘Identiteit als Sterk Merk’ voor het Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS) verschillende gereformeerde en evangelische scholen bezocht, onderzocht en geadviseerd. Ook zijn er diverse heidagen en conferenties belegd. Er verschenen publicaties en artikelen. Een samenwerkend netwerk tussen de christelijke scholen en de leerstoel vormde zich. De netwerkbijeenkomsten, die een aantal keer per jaar worden georganiseerd, zijn plaatsen van ontmoeting en uitwisseling. Naast het onderwijs als primaire focus zijn er vanuit de leerstoel verbindingen ontstaan met gereformeerde studentenverenigingen en kerkvernieuwingsinitiatieven. ​ Onderzoek Met nieuwsgierigheid en een open blik breidt het onderzoek zich uit. Intussen zijn er drie promovendi en een postdoc onderzoeker actief op maatschappelijk relevante onderzoeksthema’s: vorming, christelijke antropologie, burgerschapsevaluatie, curriculumontwikkeling, school in de samenleving. Ook onderwerpen als kansengelijkheid, socialisatie, handelen van de leraar, onderwijsorganisatie, waardengemeenschappen, religieuze vorming worden belicht. Met onderzoekers vanuit andere kennisinstellingen, die geïnteresseerd zijn voorgenoemde thema’s wordt waar mogelijk samengewerkt: een gezamenlijke conferentie, een samengesteld boek, spreekbeurten bij elkaars netwerken e.d. Kortom: het bruist van de nieuwe initiatieven, die meermaals via co-creatie tot stand worden gebracht. ​ Exposure De verworven inzichten en ervaringen zijn zoveel als mogelijk direct teruggegeven aan het veld. De kernpublicatie ‘Mensen kunnen bloeien’ bevat een basistheorie, die van betekenis is gebleken voor veel scholen. Dit – ook wel ‘vierkante boekje’ genoemde – werk is de eerste in een reeks publicaties, waarin de kernelementen van het christelijk onderwijs uitgewerkt worden. Ook de meer theologische vraagstukken naar de mens, mensbeelden, vrijheid en transcendente betekenisgeving zien intussen het licht. ‘Mens worden’ is het eerste boek dat expliciet aandacht geeft aan de relatie tussen theologie en pedagogiek. Om informatie ergens te hosten is een website ontwikkeld, waar berichten, informatie en blogs gepost worden: identiteitsplein.nl. ​ Een vernieuwende beweging Per januari 2021 werd de tijd rijp geacht om opgedane expertise te bundelen, zodat ook nieuwe groepen scholen daarmee gediend kunnen worden en er met bestaande contacten een verdiepings-of vernieuwingsslag gemaakt kan worden. Het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit, waarin datgene wat opgebouwd is, onder één dak komt, kan daarmee de aandacht richten op het systematisch uitbouwen van de beweging. De doorontwikkeling van het christelijk onderwijs wordt in deze fase geagendeerd door scholen en kan door de opgebouwde samenwerking in onderzoek, ontwerp en onderwijs worden opgepakt door het Expertisecentrum. Het vormgeven van de christelijke identiteit in het pedagogisch en didactisch handelen blijft zo een wisselwerking tussen onderzoekers en de werkvloer. Dat doen we graag in samenwerking met andere onderwijs- en kennisinstellingen. Zo werken we nauw samen met belangenvereniging Verus. Met hen trekken we bijvoorbeeld op in het ontwikkelen van de narratieve visitatie of leergangen. De onderzoeksplaats van Wolter Huttinga wordt mogelijk gemaakt door Verus. Daarnaast wil E-OI actief in verbinding gaan met scholen, die zich buiten de christelijke kring bevinden, en met hen de dialoog openen op het thema ‘identiteit’ ​ Visie We geloven in de betekenis van scholen, waarin alle betrokkenen leren en zich ontwikkelen vanuit christelijke waarden. Wij geloven in scholen als vormende gemeenschappen, waarin identiteit ertoe doet. Wij zetten ons in om scholen te helpen dit werkelijk vorm te geven, met oog op het werk van leerlingen en leraren. Wij helpen scholen zich voor te bereiden op de kansen, vragen en uitdagingen van de samenleving van vandaag en morgen. Wij geloven in de eenheid van Gods werkelijkheid, die ook in onderwijs en opvoeding aan het licht komt. ​ Missie We zien het als onze opdracht in verbinding met scholen en kennispartners te werken aan vernieuwing en doorontwikkeling van het christelijk onderwijs, door het onderzoeken en ontwerpen van praktijken op de werkvloer en in het werkveld, en door kennis op te bouwen en te delen over onderwijs en identiteit. ​ ​ Lees hier onze nieuwsbrief Febr 2022 Oktober 2021 Juni 2021 ​ ​ ​

 • Netwerkbijeenkomst Kansengelijkheid | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More Netwerkbijeenkomst 'Kansengelijkheid' De 9e netwerkbijeenkomst, georganiseerd door het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit in samenwerking met partner Verus, gaat over Kansengelijkheid. Samen divers. Versterken van de sociale cohesie in het onderwijs. Sprekers Dr. Gert-Jan Veerman is onderwijskundige en socioloog. Hij deed promotieonderzoek naar de invloed van culturele diversiteit op het functioneren van schoolklassen aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn promotie werd hij fellow aan het College for Interdisciplinary Educational Research in Berlijn. Naast docent aan de Radboud Universiteit is hij sinds oktober 2020 lector op de CHE. ​ Veerman gaat in dialoog met Marianne Boogaard, senior onderzoeker voor het Kohnstamm Instituut. Zij houdt zich bezig met een breed terrein aan onderzoeksvragen. Recent schreef zij voor de Curriculumcommissie het rapport Kansengelijkheid . ​ Netwerkbijeenkomsten Voor mensen die een warm hart hebben voor het christelijk onderwijs, worden sinds 2018 netwerkbijeenkomsten georganiseerd. In een netwerkbijeenkomst wordt altijd een keynote verzorgd door iemand met kennis van zaken over het betreffende thema. In het tweede deel staat de vertaling naar de onderwijspraktijk centraal. Daarvoor worden verschillende werkvormen gehanteerd. Er is volop ruimte om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaringen uit te wisselen. Aan de netwerkbijeenkomsten nemen onderwijs-professionals deel: bestuurders, beleidsmedewerkers, teamleiders, onderzoekers van kennisinstellingen en directeuren. ​ ​ ​ 21 januari 2022, locatie: Online Meer weten... Aanmelden: www.wwjg.nl/kansengelijkheid Enkele dagen voor aanvang ontvang je een link voor online deelname. Voor meer informatie bel of mail: Klaas Koelewijn (06 36419417 ) of Dico Baars (dbaars@verus.nl )

bottom of page