ZOEKRESULTATEN

Resultaten gevonden voor ""

 • Home | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit | Kampen

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More Welkom op de website van het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit. Wij zetten ons in voor vormend en geïnspireerd christelijk onderwijs. Het Expertisecentrum werkt in verbinding met scholen en kennispartners aan vernieuwing en doorontwikkeling van christelijk onderwijs. Expertise bouwen we op door praktijkgericht en theoretisch onderzoek. We komen op de werkvloer en onderzoeken bestaande en innovatieve onderwijssituaties. We delen expertise en kennis met onze partners, op deze website en op www.identiteitsplein.nl . ​ Bekijk hier onze laatste nieuwsbrief BERICHTEN 'Mens worden' in Sophie Dat het boek Mens worden stof doet opwaaien, werd al tijdens het symposium van 15 oktober jl. gemerkt. Diverse sprekers benadrukten daar het belang van een hernieuwd denken over de relatie tussen het pedagogische en het theologische; Waar zij elkaar raken en de vertaling naar de afzonderlijk disciplines. Drie reacties vanuit de discussie zijn nu bewerkt en verschenen in het christelijk filosofische blad Sophie. ​ Lees meer 18 maart: het geheim van de smid “Het geheim van de smid”. In zijn boek “Geloven in Lesgeven” schrijft Dr. David Smith daarover. Het gaat over didactiek als christelijke praktijk; een ingewikkeld onderwerp waarmee geworsteld wordt door veel docenten en leerkrachten. Op DV vrijdag 18 maart 2022 wordt er een werksessie aan besteed. Je bent welkom om dat mee te maken. Klik op lees meer voor informatie over het programma en om je aan te melden. Lees meer Keynotes Conferentie Education, Formation and the Church online Op 25-27 augustus vond de tweede internationale conferentie in deze serie plaats, dat als titel 'Brokenness and Grace in Human Formation' droeg. Gemist? Kijk hier de keynotes na. Lees meer Corona en Levensbeschouwing Jong en oud heeft ook behoefte om stil te staan bij de emotionele impact van Corona. Hoe geef je daar als christelijke school invulling aan? En meer specifiek: hoe geef je in deze periode vorm aan godsdienst en levensbeschouwing? Lees verder identiteitsplein.nl Onze expertise: 1. Onderzoek Wat we doen... Wij verrichten zowel fundamenteel als praktijkgericht onderzoek met betrekking tot de identiteit van christelijke scholen. Aan de hand van de tool ‘Narratieve visitatie’ voeren wij met scholen gericht evaluatieonderzoek uit. We nemen ook onderzoek in opdracht aan. Leer meer over onderzoek . OUTPUT Mensen kunnen bloeien In de publicatie 'mensen kunnen bloeien' wordt in grote lijnen een theorie voor expliciet christelijk onderwijs beschreven. Hoe scholen vorm geven aan hun identiteit – in statuten en in dagelijks handelen – is van belang. Omdat het duidelijkheid geeft over waar je voor staat. Dat is voor collega’s, ouders en leerlingen prettig. Dat heeft ook een maatschappelijke betekenis. Na 100 jaar onderwijspacificatie is het blijvend nodig om de kwaliteit en identiteit van christelijk onderwijs te verwoorden. Vanuit het uitgangspunt dat de school een gemeenschap is waar geleerd, ontdekt en geschuurd wordt, neemt deze publicatie je mee naar de waarden van die gemeenschap, om vervolgens de pedagogische en onderwijskundige pijlers te doordenken. Met recht een basistheorie voor iedereen die betrokken is bij christelijk onderwijs. Bestel 'Mensen kunnen bloeien' Scholen in de ruimte van Gods Koninkrijk In de christelijke school worden veel theologische begrippen gebruikt: genade, dankbaarheid, schepping, vergeving, hoop. Veel van deze begrippen hebben een lading, die per persoon verschilt. Om te komen tot eenduidige formuleringen is een studie over dergelijke noties relevant. Het helpt een zinvol gesprek te voeren, het helpt om kernwaarden te formuleren. Het helpt om de identiteit van een school handen en voeten te geven. Deze publicatie is een waardevolle reflectie op deze kern van het christelijk onderwijs. Bestel 'Scholen in de ruimte van Gods koninkrijk' Bijzonder gevormd ‘Er wordt in het onderwijs vandaag veel gesproken over vorming. De aandacht voor persoon, karakter, specifieke talenten, individuele ontwikkeling, geloof, moraal, burgerschap, is terug en wordt ook verwelkomd.’ In het christelijk onderwijs is vorming altijd al een belangrijk thema geweest. Toch kent de huidige tijd specifieke uitdagingen waardoor er een actuele doordenking nodig is. We spreken nu over socialisatie en over subjectivicatie. Hoe kan deze vorming geduid worden en op welke manier kunnen we de dialoog hierover met elkaar voeren? De publicatie 'Bijzonder gevormd' wil een handreiking zijn om deze dialoog te voeden. Bestel 'Bijzonder gevormd' Mens worden 'Mens worden' gaat over de relatie tussen theologie en pedagogiek. De moderne pedagogiek ziet zichzelf vaak als een bevrijding van de door kerk en geloof bepaalde ruimte. Tegelijk bestaat er geen enkele pedagogische visie die niet gestempeld is door een bredere visie op de mens of op het leven. Theologie en pedagogiek zijn veel meer met elkaar verstrengeld dan we vaak denken. Ze kunnen niet zonder elkaar. Dit boek wil het gesprek tussen theologie en pedagogiek weer openen. De auteurs laten zien dat juist de verbinding van die twee een vruchtbare ruimte oplevert om te spreken over de mens, over vorming en over onderwijs. Mens zijn en mens worden is een kostbaar geheim dat gekoesterd moet worden, juist in een tijd van maakbaarheid en meetbaarheid. Bestel 'Mens worden' AGENDA ​ 18 maart 2022 Het geheim van de Smid – werkmiddag Postweg 18 in Doorn 3 juni 2022 Netwerkbijeenkomst E-OI i.s.m. Verus, Thema: Curriculumherziening en de kansen voor christelijk onderwijs ​ Postweg 18 in Doorn TEAM

 • Het geheim van de smid | 18 maart 2022 | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More Het geheim van de smid | Werksessie over didactiek als christelijke praktijk “Het geheim van de smid”. Je bent ernaar op zoek, omdat je graag gebruikt maakt van de kneepjes van het vak en de gereedschappen die je daarbij helpen. In zijn boek “Geloven in Lesgeven” schrijft Dr. David Smith daarover. Het gaat over didactiek als christelijke praktijk; een ingewikkeld onderwerp waarmee geworsteld wordt door veel docenten en leerkrachten die als christen met hun ambacht bezig willen zijn. Dankzij de Nederlandse vertaling is het gedachtegoed van Smith nu goed bereikbaar. Op DV vrijdag 18 maart 2022 wordt er een werksessie aan besteed. Het boek van Smith, dat je bij aanmelding voor deze middag ontvangt, staat centraal bij het uitwisselen van ieders lees- en werkervaringen. Hiermee willen we elkaar verder helpen en uitdagen om ‘het geheim van de smid’ concreter te maken voor je eigen onderwijspraktijk. Programma: 12.00 uur inloop met lunch, 13.00 uur start werksessie. De kosten bedragen € 25,-. Meld je snel aan via de mail: lwh@gsr.nl ! Meer informatie vind je in de flyer . ​ 18 maart 2022, locatie: Brandpunt, Doorn Inschrijven We verzoeken je om € 25 overmaken naar rekeningnummer NL02 RABO 0150 0168 24 t.n.v. GSR – veren. geref. VO in de Randstad, o.v.v. van deelname werkmiddag “Het geheim van de smid” met daarbij je naam.

 • Over E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More OVER E-OI Het Expertisecentrum houdt zich bezig met de betekenis van ‘identiteit’ voor christelijk onderwijs. Daarvoor wordt expertise ontwikkeld, onderzocht en gedeeld in nauwe samenwerking met scholen in ons netwerk. We geloven dat een integratie van geloof en pedagogische perspectieven helpend is om processen en strategieën te ontwerpen, die de praktijk ondersteunen in de omgang met leerlingen. Deze convergerende beweging vindt dus plaats te midden van meerdere disciplines en tevens in het samenspel van theoretische en praktische doordenking. ​ Plaatsing Het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit maakt deel uit van de Theologische Universiteit Kampen. Daar sorteert het onder de leerstoel ‘Christelijke identiteit in maatschappelijke praktijken’. De gedachte dat theologie zich niet alleen richt op de doordenking van geloofsvragen of de uitleg van de Bijbel, maar zich ook richt op het geleefde geloof van christenen in de maatschappij ligt hieraan ten grondslag. Leerstoelhouder Roel Kuiper, die tevens rector magnificus is van de universiteit, heeft het onderwijs als primair aandachtsgebied gekozen om deze doordenking ter hand te nemen. ​ Over E-OI De geschiedenis van het Expertisecentrum leidt terug naar de startperiode van de leerstoel. De periode 2014-2018 stond in het teken van verbinding met het christelijke onderwijsveld, met name scholen, die vanuit de expliciet christelijke traditie willen handelen. Er zijn onder de noemer ‘Identiteit als Sterk Merk’ voor het Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS) verschillende gereformeerde en evangelische scholen bezocht, onderzocht en geadviseerd. Ook zijn er diverse heidagen en conferenties belegd. Er verschenen publicaties en artikelen. Een samenwerkend netwerk tussen de christelijke scholen en de leerstoel vormde zich. De netwerkbijeenkomsten, die een aantal keer per jaar worden georganiseerd, zijn plaatsen van ontmoeting en uitwisseling. Naast het onderwijs als primaire focus zijn er vanuit de leerstoel verbindingen ontstaan met gereformeerde studentenverenigingen en kerkvernieuwingsinitiatieven. ​ Onderzoek Met nieuwsgierigheid en een open blik breidt het onderzoek zich uit. Intussen zijn er drie promovendi en een postdoc onderzoeker actief op maatschappelijk relevante onderzoeksthema’s: vorming, christelijke antropologie, burgerschapsevaluatie, curriculumontwikkeling, school in de samenleving. Ook onderwerpen als kansengelijkheid, socialisatie, handelen van de leraar, onderwijsorganisatie, waardengemeenschappen, religieuze vorming worden belicht. Met onderzoekers vanuit andere kennisinstellingen, die geïnteresseerd zijn voorgenoemde thema’s wordt waar mogelijk samengewerkt: een gezamenlijke conferentie, een samengesteld boek, spreekbeurten bij elkaars netwerken e.d. Kortom: het bruist van de nieuwe initiatieven, die meermaals via co-creatie tot stand worden gebracht. ​ Exposure De verworven inzichten en ervaringen zijn zoveel als mogelijk direct teruggegeven aan het veld. De kernpublicatie ‘Mensen kunnen bloeien’ bevat een basistheorie, die van betekenis is gebleken voor veel scholen. Dit – ook wel ‘vierkante boekje’ genoemde – werk is de eerste in een reeks publicaties, waarin de kernelementen van het christelijk onderwijs uitgewerkt worden. Ook de meer theologische vraagstukken naar de mens, mensbeelden, vrijheid en transcendente betekenisgeving zien intussen het licht. ‘Mens worden’ is het eerste boek dat expliciet aandacht geeft aan de relatie tussen theologie en pedagogiek. Om informatie ergens te hosten is een website ontwikkeld, waar berichten, informatie en blogs gepost worden: identiteitsplein.nl. ​ Een vernieuwende beweging Per januari 2021 werd de tijd rijp geacht om opgedane expertise te bundelen, zodat ook nieuwe groepen scholen daarmee gediend kunnen worden en er met bestaande contacten een verdiepings-of vernieuwingsslag gemaakt kan worden. Het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit, waarin datgene wat opgebouwd is, onder één dak komt, kan daarmee de aandacht richten op het systematisch uitbouwen van de beweging. De doorontwikkeling van het christelijk onderwijs wordt in deze fase geagendeerd door scholen en kan door de opgebouwde samenwerking in onderzoek, ontwerp en onderwijs worden opgepakt door het Expertisecentrum. Het vormgeven van de christelijke identiteit in het pedagogisch en didactisch handelen blijft zo een wisselwerking tussen onderzoekers en de werkvloer. Dat doen we graag in samenwerking met andere onderwijs- en kennisinstellingen. Zo werken we nauw samen met belangenvereniging Verus. Met hen trekken we bijvoorbeeld op in het ontwikkelen van de narratieve visitatie of leergangen. De onderzoeksplaats van Wolter Huttinga wordt mogelijk gemaakt door Verus. Daarnaast wil E-OI actief in verbinding gaan met scholen, die zich buiten de christelijke kring bevinden, en met hen de dialoog openen op het thema ‘identiteit’ ​ Visie We geloven in de betekenis van scholen, waarin alle betrokkenen leren en zich ontwikkelen vanuit christelijke waarden. Wij geloven in scholen als vormende gemeenschappen, waarin identiteit ertoe doet. Wij zetten ons in om scholen te helpen dit werkelijk vorm te geven, met oog op het werk van leerlingen en leraren. Wij helpen scholen zich voor te bereiden op de kansen, vragen en uitdagingen van de samenleving van vandaag en morgen. Wij geloven in de eenheid van Gods werkelijkheid, die ook in onderwijs en opvoeding aan het licht komt. ​ Missie We zien het als onze opdracht in verbinding met scholen en kennispartners te werken aan vernieuwing en doorontwikkeling van het christelijk onderwijs, door het onderzoeken en ontwerpen van praktijken op de werkvloer en in het werkveld, en door kennis op te bouwen en te delen over onderwijs en identiteit. ​ ​ Lees hier onze nieuwsbrief Febr 2022 Oktober 2021 Juni 2021 ​ ​ ​

 • BOLD | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More BOLD BOLD is een tweejarig traject dat een heel schoolteam met een facilitator van het Expertisecentrum aangaat om haar identiteit nader te formuleren en te laten doorwerken tot in de haarvaten van de hele organisatie. Gedurende deze twee jaar worden intern collega’s opgeleid als verantwoordelijken voor de doorontwikkeling daarna (borging). De letters vormen de aandachtgebieden gedurende dit samen optrekken van school en E-OI: ​ B - Basis op orde O - Omarmen L - Leren D - Doorwerken ​ Basis op orde Dit aandachtsgebied richt de aandacht op het verwoorden van de identiteit van de organisatie in een zogenaamd identiteitsdocument. Vervolgens worden het aannamebeleid en het toelatingsbeleid en indien nodig de statuten van de desbetreffende organisatie in lijn gebracht met dit identiteitsdocument. ​ De producten die opgeleverd worden tijdens deze fase zijn: 1. Identiteitsdocument. 2. Toelatingsbeleid. 3. Aannamebeleid. 4. Statutenwijziging (indien nodig) ​ Omarmen van de basis Dit aandachtsgebied richt de aandacht op het uitleven, doordenken en verwoorden van de waarden van de organisatie. Uitgangspunt hierbij is gecreëerde identiteitsdocument. ​ De producten die opgeleverd worden tijdens deze fase zijn: 1. Overzicht van kernwaarden van de organisatie. ​ Leren vanuit de basis Dit aandachtsgebied richt de aandacht op het ontwikkelen van een pedagogische en onderwijskundige visie gebaseerd op het identiteitsdocument en de daaraan gekoppelde waarden. ​ De producten die opgeleverd worden tijdens deze fase zijn: 1. Pedagogische visie. 2. Onderwijskundige visie. 3. Organisatorische visie. ​ Doorwerking van de basis Dit aandachtsgebied richt de aandacht op het proces om te komen tot de doorwerking van de identiteit en waarden via de pedagogische, onderwijskundige en organisatorische visie tot in de haarvaten van de organisatie. Het proces is gericht op het creëren van een reflectieve cultuur op uitvoerend, coördinerend en sturend niveau voor alle disciplines binnen een organisatie. De producten die opgeleverd worden tijdens deze fase zijn: 1. Reflectieve infrastructuur binnen de organisatie. 2. Opgeleide procesregisseurs met als taak het in standhouden van deze reflectieve cultuur. ​ Geïnteresseerd? Neem contact op: info@e-oi.nl

 • Narratieve visitatie | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More NARRATIEVE VISITATIE Wil je als school graag doorlopend werken aan christelijke identiteit, gekoppeld aan kwaliteit van goed, vormend, onderwijs? Dat vraagt om reflectie. Maar hoe doe je dat? Er zijn tot op heden nog weinig instrumenten en methoden beschikbaar die een betekenisvolle dialoog over onderwijsontwikkeling vanuit een christelijk perspectief kunnen faciliteren. ​ Daar komt nu verandering in. Verus (Sandra van Groningen) en het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit van de Theologische Universiteit Kampen (Berber Vreugdenhil) hebben hun krachten gebundeld en een instrument ontwikkeld voor christelijke scholen die doorlopend willen werken aan de kwaliteit van hun christelijk vormend onderwijs. Dit betreft een instrument voor narratieve visitatie met daarnaast een (nog nader te ontwikkelen) verdiepende Toolbox voor Reflectie. ​ Het instrument voor narratieve visitatie verschaft inzicht in hoeverre het verhaal van christelijk vormend onderwijs, dat de school vertelt, voldoende richtinggevend, gedeeld en gedragen is. Maar ook in hoeverre het verhaal sturing geeft aan of gereflecteerd wordt door praktijken binnen de school. Deelnemers (leerlingen, medewerkers, schoolleiders, bestuur, ouders en stakeholders) worden op één dag uitgenodigd om te vertellen over hun praktijken en ervaringen. Met de opbrengsten van deze visitatie hebben scholen een helder eerste beeld langs welke lijnen zij aan de ontwikkeling van hun kwaliteitscultuur kunnen werken en kunnen zij gefundeerd hun prioriteiten in deze ontwikkeling bepalen. Doen we nog wat we beloven? Zijn we nog werkelijk de christelijke school die we willen zijn? Het genereert input voor de dialoog over identiteit en voor onderwijsontwikkeling vanuit een christelijk perspectief. ​ De narratieve visitatie kan op diverse wijzen ingezet worden. Bijvoorbeeld in de vorm van collegiale/peervisitatie in een leergemeenschap van scholen of tussen locaties van een scholengemeenschap, of door visitatie vanuit Verus/Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit. Of op een andere wijze die aansluit bij uw voorkeuren en schoolontwikkeling. In de pilotfase waarin dit project zich nu bevindt kunnen we ervaringen opdoen met meerdere werkwijzen. En geven we graag samen met u verder vorm en inhoud aan het instrument. ​ Wij komen graag nader met u in gesprek om gedachten uit te wisselen en mogelijkheden te verkennen. Neem gerust contact op met Berber Vreugdenhil: bvreugdenhil@tukampen.nl

 • Contact | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More CONTACT Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit Broederweg 15, 8261 GS Kampen Coördinator: Joyce Couprie Tel: 06-45618296 Mail: info@e-oi.nl jncouprie@tukampen.nl Naam E-mailadres Onderwerp Je bericht Versturen Je bericht is verstuurd. Je hoort snel van ons!

 • Scholen in de ruimte van Gods Koninkrijk | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More SCHOLEN IN DE RUIMTE VAN GODS KONINKRIJK Een theologie voor christelijk onderwijs Door: Wolter Huttinga, Roel Kuiper (red) In de christelijke school worden veel theologische begrippen gebruikt: genade, dankbaarheid, schepping, vergeving, hoop. Veel van deze begrippen hebben een lading, die per persoon verschilt. Om te komen tot eenduidige formuleringen is een studie over dergelijke noties relevant. Het helpt een zinvol gesprek te voeren, het helpt om kernwaarden te formuleren. Het helpt om de identiteit van een school handen en voeten te geven. Deze publicatie is een waardevolle reflectie op deze kern van het christelijk onderwijs. ​ Christelijke identiteit in schooldocumenten In een onderzoek zijn door Wolter Huttinga de identiteitsdocumenten van scholen onderzocht: hoe verwoorden zij hun identiteit en welke standpunten nemen zij in. Ook is bestudeerd hoe christelijke scholen trachten om een doorwerking van de identiteit in de gehele organisatie vorm te geven. Wat is van blijvende waarde in de hedendaagse samenleving en hoe wordt naar de ontwikkelingen in de samenleving gekeken. Theologische analyse Welke theologische concepten in de schooldocumenten worden aangehaald is de tweede fase van het uitgevoerde verkennende onderzoek geweest. Mensvisies, die onttrokken zijn aan de klassiek gereformeerde traditie dan wel opvattingen die daarbij gevoegd worden Christelijke scholen in de ruimte In dit voorlaatste hoofdstuk komt de onderzoeker tot een overkoepelende analyse en worden kernelementen vanuit de traditie tot een nieuw narratief gevormd. Een school met waarden en deugden De slotvraag, die centraal staat betreft de plaats van deugden in het christelijk onderwijs en de relatie tot het vormgeven van een waardengedreven school. ​ ​ Bestellen Je kunt deze publicatie bestellen via: wwjg.nl

 • Mensen kunnen bloeien | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More MENSEN KUNNEN BLOEIEN Een basistheorie voor christelijk onderwijs Door: Roel Kuiper In de publicatie 'mensen kunnen bloeien' wordt in grote lijnen een theorie voor expliciet christelijk onderwijs beschreven. Hoe scholen vorm geven aan hun identiteit – in statuten en in dagelijks handelen – is van belang. Omdat het duidelijkheid geeft over waar je voor staat. Dat is voor collega’s, ouders en leerlingen prettig. Dat heeft ook een maatschappelijke betekenis. Na 100 jaar onderwijspacificatie is het blijvend nodig om de kwaliteit en identiteit van christelijk onderwijs te verwoorden. Vanuit het uitgangspunt dat de school een gemeenschap is waar geleerd, ontdekt en geschuurd wordt, neemt deze publicatie je mee naar de waarden van die gemeenschap, om vervolgens de pedagogische en onderwijskundige pijlers te doordenken. Met recht een basistheorie voor iedereen die betrokken is bij christelijk onderwijs. ​ De school als gemeenschap De basistheorie voor christelijk onderwijs wordt in dit gegrond op de idee dat de school een gemeenschap is. Een gemeenschap in de omgang met God, met andere mensen, met jezelf en met de wereld. Dit ‘samen’ in vier richtingen wordt in dit denken dus breder opgevat dan de muren van de school. Ethos Vanuit dit grondmotief wordt doordacht welk richtinggevend kader leidend is in een school. De waarden, die uit de vierslag naar voren komen, vormen de morele gemeenschap van de school. Het betreft een meer verborgen curriculum. Daar vanuit ontwikkelt zich een pedagogische en een onderwijskundige visie. Kairos In het handelen en in de relatie ontstaat plots een ‘gouden’ moment: het inzicht breekt door, het kwartje valt. Kairos staat voor het moment waarop iets beslissends gebeurt. Welke handvatten zijn er voor leraren om zo’n gouden moment vorm te geven en waartoe beweegt zich de interactie tussen leerling en leraar? Nomos De ‘gestolde’ werkelijkheid kunnen we vatten onder het begrip ‘nomos’. Daarin bevinden zich de kaders en afspraken, waardoor de school een zichtbare ontwikkelende organisatie is. Het omvat kwalificaties in het beroepsprofiel van de christelijke leraar en ook de ‘manieren’ waarop samen geleerd en gereflecteerd wordt. ​ Mensen kunnen bloeien is ook in het Engels verkrijgbaar: To flourish ​ ​ Bestellen Je kunt deze publicatie bestellen via: wwjg.nl

 • Output | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More OUTPUT Op deze pagina zijn alle boeken, publicaties en artikelen van het Expertisecentrum ondergebracht. Ook downloads, artikelen van andere instanties, recensies en literatuurverwijzingen vind je (binnenkort) hier. Onze boeken en publicaties zijn te bestellen. Veel van de hier gedeelde content is echter openbaar. Ook Identiteitsplein.nl is een bron van informatie. De moeite waard om daar regelmatig even op te snuffelen! ​ ​ ​ BOEKEN Mens worden 'Mens worden' gaat over de relatie tussen theologie en pedagogiek. De moderne pedagogiek ziet zichzelf vaak als een bevrijding van de door kerk en geloof bepaalde ruimte. Tegelijk bestaat er geen enkele pedagogische visie die niet gestempeld is door een bredere visie op de mens of op het leven. Theologie en pedagogiek zijn veel meer met elkaar verstrengeld dan we vaak denken. Ze kunnen niet zonder elkaar. Dit boek wil het gesprek tussen theologie en pedagogiek weer openen. Meer info en bestellen: Klik hier ​ Education, Formation and the Church I Op donderdag 30 augustus en vrijdag 31 augustus 2018 werd een internationaal wetenschappelijk tweedaags congres georganiseerd door onderzoekers verbonden aan de Theologische Universiteit Kampen en de Theologische Universiteit Apeldoorn. Daarin is gesproken over de rol van educatie en vorming in kerken. Het opnieuw doordenken daarvan is gezien de veranderingen in de postchristelijke samenleving urgent. Van een aantal inhoudelijke bijdragen is een boek samengesteld: Faithful Efforts . De gemeenschappelijke relevantie voor kerken en scholen maakt dit boek een aanrader voor een ieder die zich bezig houdt met vorming van leerlingen. Bestellen: verschijnt binnenkort ​ ​ ​ PUBLICATIES Mensen kunnen bloeien In de publicatie 'mensen kunnen bloeien' wordt in grote lijnen een theorie voor expliciet christelijk onderwijs beschreven. Hoe scholen vorm geven aan hun identiteit – in statuten en in dagelijks handelen – is van belang. Omdat het duidelijkheid geeft over waar je voor staat. Dat is voor collega’s, ouders en leerlingen prettig. Dat heeft ook een maatschappelijke betekenis. Na 100 jaar onderwijspacificatie is het blijvend nodig om de kwaliteit en identiteit van christelijk onderwijs te verwoorden. Vanuit het uitgangspunt dat de school een gemeenschap is waar geleerd, ontdekt en geschuurd wordt, neemt deze publicatie je mee naar de waarden van die gemeenschap, om vervolgens de pedagogische en onderwijskundige pijlers te doordenken. Met recht een basistheorie voor iedereen die betrokken is bij christelijk onderwijs. Meer info en bestellen: Klik hier ​ Scholen in de ruimte van Gods Koninkrijk In de christelijke school worden veel theologische begrippen gebruikt: genade, dankbaarheid, schepping, vergeving, hoop. Veel van deze begrippen hebben een lading, die per persoon verschilt. Om te komen tot eenduidige formuleringen is een studie over dergelijke noties relevant. Het helpt een zinvol gesprek te voeren, het helpt om kernwaarden te formuleren. Het helpt om de identiteit van een school handen en voeten te geven. Deze publicatie is een waardevolle reflectie op deze kern van het christelijk onderwijs. Meer info en bestellen: Klik hier ​ Bijzonder gevormd ‘Er wordt in het onderwijs vandaag veel gesproken over vorming. De aandacht voor persoon, karakter, specifieke talenten, individuele ontwikkeling, geloof, moraal, burgerschap, is terug en wordt ook verwelkomd.’ In het christelijk onderwijs is vorming altijd al een belangrijk thema geweest. Toch kent de huidige tijd specifieke uitdagingen waardoor er een actuele doordenking nodig is. We spreken nu over socialisatie en over subjectivicatie. Hoe kan deze vorming geduid worden en op welke manier kunnen we de dialoog hierover met elkaar voeren? De publicatie 'Bijzonder gevormd' wil een handreiking zijn om deze dialoog te voeden. Meer info en bestellen: Klik hier ​ ​ ​ MEDIA ​ Nov 2021 | Sophie 2021-6 Sophie - Kuiper - Rijk van genade (p8-11) 2021-6 Sophie - Vos - Zelfwording door Navolging (p4-7) 2021-6 Sophie - Biesta - Iemand op diens mens-zijn wijzen (p12-17) 24 sept 2021 | ND Scholen spreken over kinderen als parels in Gods hand. Toch kan een herwaardering van zonde geen kwaad 17 sept 2021 | ND De heilige grond van het onderwijs; het geheim van mens zijn en mens worden ​ 23 juni 2021 | Event 'Burgerschap in beweging' Burgerschap vanuit je eigen identiteit - met keynote door E-OI onderzoeker Berber Vreugdenhil ​ 1 juli 2021 | RD Vrijheid van onderwijs ideaal voor invulling burgerschap 8 juni 2021 | ND Christelijk onderwijs kan terecht bij Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit voor inspiratie en discussie ​ ​

 • Actueel | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More ACTUEEL 'Mens worden' in Sophie Dat het boek Mens worden stof doet opwaaien, werd al tijdens het symposium van 15 oktober jl. gemerkt. Diverse sprekers benadrukten daar het belang van een hernieuwd denken over de relatie tussen het pedagogische en het theologische; Waar zij elkaar raken en de vertaling naar de afzonderlijk disciplines. Drie reacties vanuit de discussie zijn nu bewerkt en verschenen in het christelijk filosofische blad Sophie. ​ Lees meer 21 jan: netwerkbijeenkomst 'Kansengelijkheid' Op vrijdag 21 januari 2022 organiseert het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit in samenwerking met Verus de 9e netwerkbijeenkomst, met als thema: 'Kansengelijkheid'. Sprekers zijn Gert-Jan Veerman en Marianne Boogaart. De bijeenkomst is dit keer online. Lees meer 18 maart: het geheim van de smid “Het geheim van de smid”. In zijn boek “Geloven in Lesgeven” schrijft Dr. David Smith daarover. Het gaat over didactiek als christelijke praktijk; een ingewikkeld onderwerp waarmee geworsteld wordt door veel docenten en leerkrachten. Op DV vrijdag 18 maart 2022 wordt er een hele dag aan besteed. Je bent welkom om dat mee te maken. Klik op lees meer voor informatie over het programma en om je aan te melden. Lees meer Keynotes Conferentie Education, Formation and the Church online Op 25-27 augustus vond de tweede internationale conferentie in deze serie plaats, dat als titel 'Brokenness and Grace in Human Formation' droeg. Gemist? Kijk hier de keynotes na. Lees meer Corona en Levensbeschouwing Jong en oud heeft ook behoefte om stil te staan bij de emotionele impact van Corona. Hoe geef je daar als christelijke school invulling aan? En meer specifiek: hoe geef je in deze periode vorm aan godsdienst en levensbeschouwing? Lees verder identiteitsplein.nl