top of page

ACADEMISCHE WERKPLAATS

In een Academische Werkplaats wordt praktijkgericht onderzoek gedaan. Onderzoekers en onderwijsprofessionals buigen zich samen over een vraagstuk uit de praktijk om beredeneerd de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Het aandachtsgebied in de E-OI werkplaatsen betreft het vermeerderen van kennis rond de praktische vormgeving van identiteit in scholen. We nodigen scholen uit om te participeren in een bestaande E-OI werkplaats of om een eigen vraagstuk te onderzoeken.

Momenteel heeft het Expertisecentrum academische werkplaatsen over 'Burgerschapsvorming' en 'Persoonsvorming.'

De meerwaarde van praktijkgericht onderzoek 

Het doen van praktijkgericht onderzoek is een vorm van professionalisering, die dichtbij de werkvloer wordt georganiseerd. Zo zijn leraren dicht betrokken bij de toepassing van kennis in de praktijk en komt dit hun handelen ten goede. Samen betekenis geven en reflecteren op bestaande en nieuwe vormen van handelen vergroot ook het collectief leren. Het leren in netwerken in zogenaamde lerende gemeenschappen dragen bij aan gestructureerde schoolontwikkeling.

Praktijkgericht onderzoek helpt anderzijds de onderzoekers om opbrengsten van wetenschappelijk onderzoek dicht bij de werkvloer te brengen. 

Praktijkgerichte vragen 

In een werkplaats wordt uitgegaan van bestaande knelpunten, die leven bij leraren. De werkplaatsen van het Expertisecentrum richten zich op vraagstukken rond het praktisch  vormgeven van identiteit. Daarbij gaat het om een aantal voor de hand liggende markers, zoals dagopeningen, vieringen, toelatingsbeleid en dergelijke. Daarnaast werkt identiteit door in didactische en organisatorische keuzes die gemaakt worden. Aspecten, die zichtbaar worden in de sfeer op school, de intermenselijke relaties, curriculum, opvattingen over eigen ruimte, diversiteit en doorstroom vallen hieronder. 

Hoe het werkt

Een werkplaats bestaat uit diverse onderzoeksteams, die zich allemaal bezighouden met eenzelfde thema. Daar binnen worden eigen accenten gelegd. Zo kan bijvoorbeeld het thema ‘pedagogische competenties van de leraar’ uitgewerkt worden bij verschillende doelgroepen leerlingen, bij verschillende vakken en op verschillende manieren worden bestudeerd en geëvalueerd. Samengebrachte kennis vanuit de onderzoeksteams wordt gedeeld in overkoepelende bijeenkomsten, waardoor uitwisseling van kennis en opgebouwde expertise ontstaat. Voor verdieping is het Expertisecentrum primair verantwoordelijk, alsmede voor de zorg voor kwalitatief goed en gedegen onderzoeksmethodieken. De werkplaats levert naast schoolontwikkeling ook een publicatie in een relevant tijdschrift op. Gedurende een schooljaar komende onderzoeksteams regelmatig bijeen om de vorderingen door te spreken. De coördinator van de school begeleidt de schoolinterne processen en logistiek; de coördinator van het Expertisecentrum faciliteert de werkprocessen rond de werkplaats. Onderzoekers van E-OI zijn verantwoordelijk voor de theoretische verdieping. 

Geïnteresseerd? 

Neem contact op: info@e-oi.nl

bottom of page