top of page

OUTPUT

Op deze pagina zijn alle boeken, publicaties en artikelen van het Expertisecentrum ondergebracht. Ook downloads, artikelen van andere instanties, recensies en literatuurverwijzingen vind je hier. Onze boeken en publicaties zijn te bestellen. Veel van de hier gedeelde content is echter openbaar. Ook Identiteitsplein.nl is een bron van informatie. De moeite waard om daar regelmatig even op te snuffelen!

BOEKEN

 

Mens worden

'Mens worden' gaat over de relatie tussen theologie en pedagogiek. De moderne pedagogiek ziet zichzelf vaak als een bevrijding van de door kerk en geloof bepaalde ruimte. Tegelijk bestaat er geen enkele pedagogische visie die niet gestempeld is door een bredere visie op de mens of op het leven. Theologie en pedagogiek zijn veel meer met elkaar verstrengeld dan we vaak denken. Ze kunnen niet zonder elkaar. Dit boek wil het gesprek tussen theologie en pedagogiek weer openen. Bestellen: via boekhandel of internet

Education, Formation and the Church I

Op donderdag 30 augustus en vrijdag 31 augustus 2018 werd een internationaal wetenschappelijk tweedaags congres georganiseerd door onderzoekers verbonden aan de Theologische Universiteit Kampen en de Theologische Universiteit Apeldoorn. Daarin is gesproken over de rol van educatie en vorming in kerken. Het opnieuw doordenken daarvan is gezien de veranderingen in de postchristelijke samenleving urgent. Van een aantal inhoudelijke bijdragen is een boek samengesteld: Faithful Efforts. De gemeenschappelijke relevantie voor kerken en scholen maakt dit boek een aanrader voor een ieder die zich bezig houdt met vorming van leerlingen. Bestellen: via boekhandel of internet

PUBLICATIES

Persoon zijn

Goed onderwijs is persoonlijk, gericht op de mens als persoon. Het begrip persoon is al jaren een baken om op terug te grijpen wanneer we in het onderwijs weer recht willen doen aan de breedte en de diepte van het menszijn. In de nieuwste publicatie van het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit verkent theoloog Wolter Huttinga dit begrip. Dat doet hij door te herbronnen op de stroming van het personalisme en met name via de pedagoog Philip Kohnstamm. Het boek bepleit een spiritueel geladen persoonsbegrip dat met de dag actueler wordt.

Meer info en bestellen: Klik hier

 

Wereldverbeteraars

Dit is nummer zes in een serie ‘vierkante boekjes’, uitgegeven vanuit het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit. De keuze van het thema spreekt voor zich: scholen zijn zich flink aan het bezinnen op de vormgeving van burgerschapsonderwijs. Deze publicatie richt zich op christelijke denklijnen rond burgerschap. Waarom is burgerschapsonderwijs zo belangrijk geworden, wat vraagt de overheid nu precies, wat zou een christelijke visie op burgerschap kunnen zijn, passend bij de identiteit van (expliciet) christelijke scholen, hoe zou dit er praktisch uit kunnen zien? Dit boekje reikt ingrediënten ter overweging aan. 

Meer info en bestellen: Klik hier

Leren leven met het kwaad

Het uitgangspunt van dit boekje is dat het thema ‘kwaad en zonde’ onderbelicht is, in ieder geval in het onderwijs. Wij merken op dat het een blinde vlek is. De vraag is of dat het pedagogisch denken en handelen in de praktijk van het onderwijs juist niet belemmert.  Want tegelijkertijd is er wel de realiteit van pijn, zonde en gebrokenheid. Door aandacht te schenken aan dit thema willen wij recht doen aan deze complexiteit. We willen ruimte bieden om de moeilijke kant van het leven onder woorden te brengen. Recht doen aan ervaring die leraren dagelijks hebben. Deze publicatie biedt een kader voor gesprek en reflectie, vanuit theorie en opvattingen van leraren.

Meer info en bestellen: Klik hier

Bijzonder gevormd

Er wordt in het onderwijs vandaag veel gesproken over vorming. De aandacht voor persoon, karakter, specifieke talenten, individuele ontwikkeling, geloof, moraal, burgerschap, is terug en wordt ook verwelkomd. In het christelijk onderwijs is vorming altijd al een belangrijk thema geweest. Toch kent de huidige tijd specifieke uitdagingen waardoor er een actuele doordenking nodig is. We spreken nu over socialisatie en over subjectificatie. Hoe kan deze vorming geduid worden en op welke manier kunnen we de dialoog hierover met elkaar voeren? De publicatie 'Bijzonder gevormd' wil een handreiking zijn om deze dialoog te voeden.

Meer info en bestellen: Klik hier

Scholen in de ruimte van Gods Koninkrijk

In de christelijke school worden veel theologische begrippen gebruikt: genade, dankbaarheid, schepping, vergeving, hoop. Veel van deze begrippen hebben een lading, die per persoon verschilt. Om te komen tot eenduidige formuleringen is een studie over dergelijke noties relevant. Het helpt een zinvol gesprek te voeren, het helpt om kernwaarden te formuleren. Het helpt om de identiteit van een school handen en voeten te geven. Deze publicatie is een waardevolle reflectie op deze kern van het christelijk onderwijs.

Meer info en bestellen: Klik hier

Mensen kunnen bloeien

In de publicatie 'mensen kunnen bloeien' wordt in grote lijnen een theorie voor expliciet christelijk onderwijs beschreven. Hoe scholen vorm geven aan hun identiteit – in statuten en in dagelijks handelen – is van belang. Omdat het duidelijkheid geeft over waar je voor staat. Dat is voor collega’s, ouders en leerlingen prettig. Dat heeft ook een maatschappelijke betekenis. Na 100 jaar onderwijspacificatie is het blijvend nodig om de kwaliteit en identiteit van christelijk onderwijs te verwoorden. Vanuit het uitgangspunt dat de school een gemeenschap is waar geleerd, ontdekt en geschuurd wordt, neemt deze publicatie je mee naar de waarden van die gemeenschap, om vervolgens de pedagogische en onderwijskundige pijlers te doordenken. Met recht een basistheorie voor iedereen die betrokken is bij christelijk onderwijs.

Meer info en bestellen: Klik hier

MEDIA

Mrt 2023 | Sophie

2023-1 Sophie - Vreugdenhil - Bezield onderwijs. Vorming, levensbeschouwing en burgerschap (p42-43)

Nov 2021 | Sophie

2021-6 Sophie - Kuiper - Rijk van genade (p8-11)

2021-6 Sophie - Vos - Zelfwording door Navolging (p4-7)

2021-6 Sophie - Biesta - Iemand op diens mens-zijn wijzen (p12-17)

 

24 sept 2021 | ND 
Scholen spreken over kinderen als parels in Gods hand. Toch kan een herwaardering van zonde geen kwaad

 

17 sept 2021 | ND

De heilige grond van het onderwijs; het geheim van mens zijn en mens worden

23 juni 2021 | Event 'Burgerschap in beweging'

Burgerschap vanuit je eigen identiteit - met keynote door E-OI onderzoeker Berber Vreugdenhil

1 juli 2021 | RD

Vrijheid van onderwijs ideaal voor invulling burgerschap


8 juni 2021 | ND 
Christelijk onderwijs kan terecht bij Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit voor inspiratie en discussie

Boeken
Publicaties
Media
bottom of page