top of page

SCHOLEN IN DE RUIMTE VAN GODS KONINKRIJK

Een theologie voor christelijk onderwijs
Door: Wolter Huttinga, Roel Kuiper (red)

In de christelijke school worden veel theologische begrippen gebruikt: genade, dankbaarheid, schepping, vergeving, hoop. Veel van deze begrippen hebben een lading, die per persoon verschilt. Om te komen tot eenduidige formuleringen is een studie over dergelijke noties relevant. Het helpt een zinvol gesprek te voeren, het helpt om kernwaarden te formuleren. Het helpt om de identiteit van een school handen en voeten te geven. Deze publicatie is een waardevolle reflectie op deze kern van het christelijk onderwijs.

Christelijke identiteit in schooldocumenten

In een onderzoek zijn door Wolter Huttinga de identiteitsdocumenten van scholen onderzocht: hoe verwoorden zij hun identiteit en welke standpunten nemen zij in. Ook is bestudeerd hoe christelijke scholen trachten om een doorwerking van de identiteit in de gehele organisatie vorm te geven. Wat is van blijvende waarde in de hedendaagse samenleving en hoe wordt naar de ontwikkelingen in de samenleving gekeken.

 

Theologische analyse

Welke theologische concepten in de schooldocumenten worden aangehaald is de tweede fase van het uitgevoerde verkennende onderzoek geweest. Mensvisies, die onttrokken zijn aan de klassiek gereformeerde traditie dan wel opvattingen die daarbij gevoegd worden Christelijke scholen in de ruimte In dit voorlaatste hoofdstuk komt de onderzoeker tot een overkoepelende analyse en worden kernelementen vanuit de traditie tot een nieuw narratief gevormd.

 

Een school met waarden en deugden

De slotvraag, die centraal staat betreft de plaats van deugden in het christelijk onderwijs en de relatie tot het vormgeven van een waardengedreven school. 

Bestellen

Je kunt deze publicatie bestellen via: wwjg.nl

Publicatie E-OI - scholen in de ruimte van gods koninkrijk.png
bottom of page