top of page

ZOEKRESULTATEN

Resultaten gevonden voor ""

 • Klaas Koelewijn | E-OI

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More < terug Veranderkundige Klaas Koelewijn Mobiliseren van mensen, dat is wat ik doe. Altijd gericht op een doel en passend in de context. Binnen het Expertisecentrum begeleid ik scholen in hun zoektocht hun pedagogische en onderwijskundige visie te vertalen naar dagelijks handelen in de klas. Als gastdocent ben ik verbonden aan de Universiteit Maastricht en geef ik colleges over duurzaam veranderen. Samen met mijn gezin woon ik ruim 20 jaar in Maastricht. Mail mailto:klkoelewijn@tukampen.nl LinkedIn https://www.linkedin.com/in/klaaskoelewijn/

 • Roel Kuiper | E-OI

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More < terug Hoogleraar Roel Kuiper Christelijke identiteit in de praktijk van het onderwijs. Dat is mijn leeropdracht. Ik ben hoogleraar aan de Theologische Universiteit Kampen, doe onderzoek, begeleidt promovendi en geef onderwijs. De prachtige groep onderzoekers en experts rond deze leerstoel vormt het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit. Onze focus is de school en de manier waarop levensbeschouwing doorwerkt in onderwijskundige en pedagogische processen, in vorming en het handelen van leraren. Ik kom uit een onderwijsfamilie en ben docent met hart en ziel. In allerlei rollen ben ik zelf actief in het onderwijs (geweest). Ik werk graag met mensen en spreek met schoolleiders over hun plannen en idealen. In Kampen is nu een centrum ontstaan waar we theologische en christelijk-pedagogische inzichten verbinden met wat er in de praktijk gebeurt, tot in de haarvaten van de school. Ik ben getrouwd met Tjitske, samen hebben we vier kinderen, die inmiddels allemaal zijn uitgevlogen. Mail mailto:rkuiper@tukampen.nl LinkedIn

 • Ontwerp | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More ONTWERP Het Expertisecentrum heeft naast de Academische Werkplaatsen inmiddels ruime ervaring in het ontwerpen van een schooleigen identiteit samen met de leraren. In dit implementatietraject worden niet alleen de identiteitsdocumenten opnieuw tegen het licht gehouden. Ook de richtinggevende waarden, die het handelen van leraren sturen, worden samen bepaald. Dat krijgt vervolgens een uitwerking in pedagogische en didactische keuzes. Het mooie van dit zogenaamde BOLD-traject is dat er interne mensen worden opgeleid om identiteit duurzaam te verankeren in de school.

 • Academische Werkplaats | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More ACADEMISCHE WERKPLAATS In een Academische Werkplaats wordt praktijkgericht onderzoek gedaan. Onderzoekers en onderwijsprofessionals buigen zich samen over een vraagstuk uit de praktijk om beredeneerd de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Het aandachtsgebied in de E-OI werkplaatsen betreft het vermeerderen van kennis rond de praktische vormgeving van identiteit in scholen. We nodigen scholen uit om te participeren in een bestaande E-OI werkplaats of om een eigen vraagstuk te onderzoeken. Momenteel heeft het Expertisecentrum academische werkplaatsen over 'Burgerschapsvorming' en 'Persoonsvorming.' ​ De meerwaarde van praktijkgericht onderzoek Het doen van praktijkgericht onderzoek is een vorm van professionalisering, die dichtbij de werkvloer wordt georganiseerd. Zo zijn leraren dicht betrokken bij de toepassing van kennis in de praktijk en komt dit hun handelen ten goede. Samen betekenis geven en reflecteren op bestaande en nieuwe vormen van handelen vergroot ook het collectief leren. Het leren in netwerken in zogenaamde lerende gemeenschappen dragen bij aan gestructureerde schoolontwikkeling. Praktijkgericht onderzoek helpt anderzijds de onderzoekers om opbrengsten van wetenschappelijk onderzoek dicht bij de werkvloer te brengen. ​ Praktijkgerichte vragen In een werkplaats wordt uitgegaan van bestaande knelpunten, die leven bij leraren. De werkplaatsen van het Expertisecentrum richten zich op vraagstukken rond het praktisch vormgeven van identiteit. Daarbij gaat het om een aantal voor de hand liggende markers, zoals dagopeningen, vieringen, toelatingsbeleid en dergelijke. Daarnaast werkt identiteit door in didactische en organisatorische keuzes die gemaakt worden. Aspecten, die zichtbaar worden in de sfeer op school, de intermenselijke relaties, curriculum, opvattingen over eigen ruimte, diversiteit en doorstroom vallen hieronder. ​ Hoe het werkt Een werkplaats bestaat uit diverse onderzoeksteams, die zich allemaal bezighouden met eenzelfde thema. Daar binnen worden eigen accenten gelegd. Zo kan bijvoorbeeld het thema ‘pedagogische competenties van de leraar’ uitgewerkt worden bij verschillende doelgroepen leerlingen, bij verschillende vakken en op verschillende manieren worden bestudeerd en geëvalueerd. Samengebrachte kennis vanuit de onderzoeksteams wordt gedeeld in overkoepelende bijeenkomsten, waardoor uitwisseling van kennis en opgebouwde expertise ontstaat. Voor verdieping is het Expertisecentrum primair verantwoordelijk, alsmede voor de zorg voor kwalitatief goed en gedegen onderzoeksmethodieken. De werkplaats levert naast schoolontwikkeling ook een publicatie in een relevant tijdschrift op. Gedurende een schooljaar komende onderzoeksteams regelmatig bijeen om de vorderingen door te spreken. De coördinator van de school begeleidt de schoolinterne processen en logistiek; de coördinator van het Expertisecentrum faciliteert de werkprocessen rond de werkplaats. Onderzoekers van E-OI zijn verantwoordelijk voor de theoretische verdieping. ​ Geïnteresseerd? Neem contact op: info@e-oi.nl

 • Symposium Mens worden | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More 'Mens worden' in Sophie Dat het boek Mens worden stof doet opwaaien, werd al tijdens het symposium van 15 oktober jl. gemerkt. Diverse sprekers benadrukten daar het belang van een hernieuwd denken over de relatie tussen het pedagogische en het theologische; waar zij elkaar raken en de vertaling naar de afzonderlijk disciplines. Drie reacties vanuit de discussie zijn nu bewerkt en verschenen in het christelijk filosofische blad Sophie. ​ Gert Biesta verdedigt het standpunt, dat de pedagogiek niet zonder de theologie kan en gelijksoortige wezenlijke vragen op tafel legt. De pedagogiek gaat volgens hem over het verschijnen van de mens in de samenleving; een standpunt dat hij ook in dit artikel verduidelijkt. Klik hier voor het artikel van Gert Biesta. ​ Pieter Vos licht het spanningsveld tussen vormen en gevormd worden eruit. Hij betoogt, dat het navolgen van Christus kan helpen om dit spanningsveld anders vast te houden. Klik hier voor het artikel van Pieter Vos. ​ Roel Kuiper voert het begrip genade in deze op. Het worden van de mens is immers niet een afgesloten geheel, een te beheersen proces; het gebeurt in relaties met anderen en ontvouwt zich van daaruit. Hoe dat zich verhoudt tot genade is in zijn bijdrage te lezen. Klik hier voor het artikel van Roel Kuiper. Bestel het boek Mens worden gaat over de relatie tussen theologie en pedagogiek. De moderne pedagogiek ziet zichzelf vaak als een bevrijding van de door kerk en geloof bepaalde ruimte. Tegelijk bestaat er geen enkele pedagogische visie die niet gestempeld is door een bredere visie op de mens of op het leven. Theologie en pedagogiek zijn veel meer met elkaar verstrengeld dan we vaak denken. Ze kunnen niet zonder elkaar. ​ Dit boek wil het gesprek tussen theologie en pedagogiek weer openen. De auteurs laten zien dat juist de verbinding van die twee een vruchtbare ruimte oplevert om te spreken over de mens, over vorming en over onderwijs. Mens zijn en mens worden is een kostbaar geheim dat gekoesterd moet worden, juist in een tijd van maakbaarheid en meetbaarheid. ​ Aan Mens worden werken mee: Wolter Huttinga, Hans van Crombrugge, Erik Borgman, Roel Kuiper, Tirza van Laar, Pieter Vos, Bram de Muynck, Fieke Bijnagte, Hans Bakker en Ronelle Sonnenberg. ​ ​ Artikelen nav symposium 'Mens worden' op 15 oktober 2021 in TU Kampen Meer weten... Informatie en het boek bestellen : www.wwjg.nl/mensworden

 • Wat is jouw kompas? | 23 sept 2022 | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More Wat is jouw kompas? | Congres Regelmatig klinken er alarmbellen als het gaat over het voortbestaan van onze planeet. Ook dringen andere prangende kwesties in de wereld zich aan ons op, zoals de oorlog in Oekraïne. Of in Nederland, zoals het boerenprotest en krapte op de woning- en arbeidsmarkt. Jonge mensen laten zich over deze zaken steeds nadrukkelijker horen, maar voelen ook de constante druk om geluk te grijpen, niets te missen en vooral niet te falen. Juist in onzekere tijden hebben leiders in het onderwijs, van bestuurskamer tot klaslokaal, een betrouwbaar kompas nodig, omdat medewerkers, ouders en leerlingen verwachtingsvol naar ze kijken. ​ Het congres ‘Wat is jouw kompas?’ op 23 september 2022 (Ede) biedt ruimte voor ontmoeting, verdieping en inspiratie aan de hand van de volgende thema’s: ​ · Mijn rol als leider en de verbinding tussen bezieling en professionaliteit. · Op zoek naar de essentie van het christelijk onderwijs in crises. · Het lef om de stap naar de toekomst te zetten. ​ Naast keynote sprekers Govert Buijs en Roel Kuiper leveren onder meer Gerdien Bertram–Troost (VU, Menswording in een laag vertrouwen samenleving), Robert van Putten (CHE, bezieling en professionaliteit), Jurjen van Houwelingen (voormalig internetondernemer, nu kunstenaar), en Kees Klapwijk (schoolleider VSO Bartimeüs College) een bijdrage. Gert-Jan Segers (Christen Unie) zal aan het eind van de dag betrokken zijn bij de wrap up en Mattijn Buwalda zorgt voor een muzikaal intermezzo! Een rijk gevarieerd programma, dat je niet wil missen! ​ Bekijk hier de uitnodiging als pdf ​ ​ 23 september 2022, locatie: Christelijke Hogeschool Ede Aanmelden Direct aanmelden: https://www.verus.nl/aanmelden-congres-wat-is-jouw-kompas-in-onzekere-tijden

 • Disclaimer | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identeit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More DISCLAIMER Aan de inhoud van alle webpagina’s van het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de organisatie op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website. ​ Links naar externe sites Op deze website bevinden zich links naar externe websites. Het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden. ​ Linken naar website E-OI.nl Linken naar pagina’s van het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit toestemming verleende waar dat niet het geval is. ​ De juiste link is https://www.e-oi.nl met als officiële beschrijving Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit . ​ Auteursrechten Op de inhoud van de webpagina’s van het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets van deze website en webpagina’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit . ​ Contact Info@e-oi.nl ​ ​

 • Team | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identeit

  Team Joyce Couprie-van Hall Onderzoeker/coördinator Als coördinator zorg ik ervoor dat het werk van het Expertisecentrum inhoudelijk en operationeel gestroomlijnd verloopt. Mijn promotie onderzoek richt zich op de maatschappelijke opdracht van de christelijke school. Kennismaken Roel Kuiper Hoogleraar Christelijke identiteit in de praktijk van het onderwijs. Dat is mijn leeropdracht. Ik ben hoogleraar aan de TU Kampen, doe onderzoek, begeleidt promovendi en geef onderwijs. De prachtige groep onderzoekers en experts rond deze leerstoel vormt het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit. Kennismaken Wolter Huttinga Onderzoeker Al mijn onderzoek, denkwerk en begeleiding van scholen heeft te maken met het grensvlak van theologie en onderwijs. Hoe raakt de wereld van het christelijk geloof aan de wereld van onderwijs en opvoeding? Kennismaken Tirza van Laar - Jochemsen Onderzoeker Hoe werkt een christelijke visie door in het pedagogisch handelen in de klas? Dat is een van de thema's waar ik me als onderzoeker en trainer mee bezig houdt. Daarnaast onderzoek ik het thema van het morele kwaad in het onderwijs. Kennismaken Klaas Koelewijn Veranderkundige Mobiliseren van mensen, dat is wat ik doe. Altijd gericht op een doel en passend in de context. Binnen het Expertisecentrum begeleid ik scholen in hun zoektocht hun pedagogische en onderwijskundige visie te vertalen naar dagelijks handelen in de klas. Kennismaken Berber Vreugdenhil-Tolsma Onderzoeker Mijn werkzaamheden concentreren zich rondom het thema ‘reflecteren op vorming’. In mijn promotieonderzoek kijk ik met (oud)leerlingen van christelijke middelbare scholen terug op de rol die school heeft gespeeld in hun vorming in brede zin. Kennismaken Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More

 • Team | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identeit

  Team Joyce Couprie-van Hall Onderzoeker/coördinator Als coördinator zorg ik ervoor dat het werk van het Expertisecentrum inhoudelijk en operationeel gestroomlijnd verloopt. Mijn promotie onderzoek richt zich op de maatschappelijke opdracht van de christelijke school. Kennismaken Roel Kuiper Hoogleraar Christelijke identiteit in de praktijk van het onderwijs. Dat is mijn leeropdracht. Ik ben hoogleraar aan de TU Kampen, doe onderzoek, begeleidt promovendi en geef onderwijs. De prachtige groep onderzoekers en experts rond deze leerstoel vormt het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit. Kennismaken Wolter Huttinga Onderzoeker Al mijn onderzoek, denkwerk en begeleiding van scholen heeft te maken met het grensvlak van theologie en onderwijs. Hoe raakt de wereld van het christelijk geloof aan de wereld van onderwijs en opvoeding? Kennismaken Tirza van Laar - Jochemsen Onderzoeker Hoe werkt een christelijke visie door in het pedagogisch handelen in de klas? Dat is een van de thema's waar ik me als onderzoeker en trainer mee bezig houdt. Daarnaast onderzoek ik het thema van het morele kwaad in het onderwijs. Kennismaken Klaas Koelewijn Veranderkundige Mobiliseren van mensen, dat is wat ik doe. Altijd gericht op een doel en passend in de context. Binnen het Expertisecentrum begeleid ik scholen in hun zoektocht hun pedagogische en onderwijskundige visie te vertalen naar dagelijks handelen in de klas. Kennismaken Berber Vreugdenhil-Tolsma Onderzoeker Mijn werkzaamheden concentreren zich rondom het thema ‘reflecteren op vorming’. In mijn promotieonderzoek kijk ik met (oud)leerlingen van christelijke middelbare scholen terug op de rol die school heeft gespeeld in hun vorming in brede zin. Kennismaken Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More

 • Roel Kuiper

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More < terug Hoogleraar Roel Kuiper Christelijke identiteit in de praktijk van het onderwijs. Dat is mijn leeropdracht. Ik ben hoogleraar aan de Theologische Universiteit Kampen, doe onderzoek, begeleidt promovendi en geef onderwijs. De prachtige groep onderzoekers en experts rond deze leerstoel vormt het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit. Onze focus is de school en de manier waarop levensbeschouwing doorwerkt in onderwijskundige en pedagogische processen, in vorming en het handelen van leraren. Ik kom uit een onderwijsfamilie en ben docent met hart en ziel. In allerlei rollen ben ik zelf actief in het onderwijs (geweest). Ik werk graag met mensen en spreek met schoolleiders over hun plannen en idealen. In Kampen is nu een centrum ontstaan waar we theologische en christelijk-pedagogische inzichten verbinden met wat er in de praktijk gebeurt, tot in de haarvaten van de school. Ik ben getrouwd met Tjitske, samen hebben we vier kinderen, die inmiddels allemaal zijn uitgevlogen. Mail mailto:rkuiper@tukampen.nl LinkedIn

 • Joyce Couprie-van Hall

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More < terug Onderzoeker/coördinator Joyce Couprie-van Hall Als coördinator zorg ik ervoor dat het werk van het Expertisecentrum operationeel gestroomlijnd verloopt. Het betreft inhoudelijke aspecten zoals beleidsontwikkeling om expertise te vergroten, intern zowel als in ons netwerk. Ook praktische zaken als nieuwsbrieven, website, logistiek werk ik aan mee. Daarnaast ben ik als onderzoeker en procesbegeleider betrokken op scholen. Mijn promotie onderzoek tenslotte richt zich op de maatschappelijke opdracht van de christelijke school. Bij het Expertisecentrum ben ik helemaal op mijn plek! Ik geniet ervan om mooie contacten, projecten en activiteiten aan te jagen en probeer daar het ‘goede’ in naar boven te halen. Het bij elkaar brengen van theorie en praktijk ligt hier voor het oprapen. Het christelijk onderwijs is uniek in de wereld en iets om trots op te zijn. Er is binnen de wet ruimte voor verschillende levensoriëntaties en het uitgangspunt om in vrijheid je weg te kunnen kiezen past bij onze democratie. Mooi om daar een bijdrage aan te leveren. In mijn vrije tijd ben ik ook graag actief: fietsend, hardlopend, pianospelend of tuinierend, maar uiteraard niet tegelijkertijd. Mail mailto:jncouprie@tukampen.nl LinkedIn https://www.linkedin.com/in/joyce-couprie-van-hall-548bb2117/

 • Berber Vreugdenhil-Tolsma

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More < terug Onderzoeker Berber Vreugdenhil-Tolsma Mijn werkzaamheden concentreren zich rondom het thema ‘reflecteren op vorming’. In mijn promotieonderzoek kijk ik met (oud)leerlingen van christelijke middelbare scholen terug op hun periode op die scholen en op de rol die school heeft gespeeld in hun vorming in brede zin. In samenwerking met Verus helpen we daarnaast scholen om te reflecteren op hun visie op en praktijken van vorming. Ook beheer ik ons platform Identiteitsplein.nl. Het is een voorrecht om samen met christelijke scholen te werken aan goed en vormend onderwijs. Om een nieuwe generatie te helpen om tot bloei te komen, staande te blijven in deze wereld en in hen het verlangen te wekken om zelf ook tot zegen te zijn in die wereld. In dit werk kom ik ook zelf tot bloei en voel ik mij goed op mijn plek. In mijn vrije tijd probeer ik mij op te laden en te laten voeden door zingen, door stilte, natuur, terrasjes, momenten om tot mijzelf te komen en door samen te zijn met mijn mooie gezin, familie en vrienden. Mail mailto:bvreugdenhil@tukampen.nl LinkedIn https://www.linkedin.com/in/berber-vreugdenhil-75414b3/

bottom of page