top of page

ZOEKRESULTATEN

Resultaten gevonden voor ""

 • Onderzoek | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More ONDERZOEK Bij het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit wordt zowel fundamenteel onderzoek als opdrachtonderzoek en praktijkgericht onderzoek gedaan. Het fundamenteel onderzoek omvat studies naar de betekenis van identiteit in de schoolgemeenschap. Drie promovendi werken aan specifieke vraagstukken: vormingservaringen van leerlingen, het verstaan van het kwaad in het onderwijs en de maatschappelijke opdracht van de christelijke school. Er zijn echter meer thema’s. Zo wordt er onderzoek gedaan naar de waardensystemen van scholen, het begrijpen van de werking van mensbeelden in de school, kansen in het curriculum. Ook is er de mogelijkheid om in opdracht van scholen een bepaald eigen thema of vraagstuk te onderzoeken. We verkennen dan samen de wensen en mogelijkheden. Tenslotte is er bij scholen behoefte aan praktijkgericht onderzoek; onderzoek, waarin het handelen van leraren expliciet gemaakt en vernieuwd wordt. Dit praktijkgericht onderzoek wordt toegelicht onder het tabblad ‘Ontwerp ’.

 • Scholen in de ruimte van Gods Koninkrijk | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More SCHOLEN IN DE RUIMTE VAN GODS KONINKRIJK Een theologie voor christelijk onderwijs Door: Wolter Huttinga, Roel Kuiper (red) In de christelijke school worden veel theologische begrippen gebruikt: genade, dankbaarheid, schepping, vergeving, hoop. Veel van deze begrippen hebben een lading, die per persoon verschilt. Om te komen tot eenduidige formuleringen is een studie over dergelijke noties relevant. Het helpt een zinvol gesprek te voeren, het helpt om kernwaarden te formuleren. Het helpt om de identiteit van een school handen en voeten te geven. Deze publicatie is een waardevolle reflectie op deze kern van het christelijk onderwijs. ​ Christelijke identiteit in schooldocumenten In een onderzoek zijn door Wolter Huttinga de identiteitsdocumenten van scholen onderzocht: hoe verwoorden zij hun identiteit en welke standpunten nemen zij in. Ook is bestudeerd hoe christelijke scholen trachten om een doorwerking van de identiteit in de gehele organisatie vorm te geven. Wat is van blijvende waarde in de hedendaagse samenleving en hoe wordt naar de ontwikkelingen in de samenleving gekeken. Theologische analyse Welke theologische concepten in de schooldocumenten worden aangehaald is de tweede fase van het uitgevoerde verkennende onderzoek geweest. Mensvisies, die onttrokken zijn aan de klassiek gereformeerde traditie dan wel opvattingen die daarbij gevoegd worden Christelijke scholen in de ruimte In dit voorlaatste hoofdstuk komt de onderzoeker tot een overkoepelende analyse en worden kernelementen vanuit de traditie tot een nieuw narratief gevormd. Een school met waarden en deugden De slotvraag, die centraal staat betreft de plaats van deugden in het christelijk onderwijs en de relatie tot het vormgeven van een waardengedreven school. ​ ​ Bestellen Je kunt deze publicatie bestellen via: wwjg.nl

 • Over E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More OVER E-OI Het Expertisecentrum houdt zich bezig met de betekenis van ‘identiteit’ voor christelijk onderwijs. Daarvoor wordt expertise ontwikkeld, onderzocht en gedeeld in nauwe samenwerking met scholen in ons netwerk. We geloven dat een integratie van geloof en pedagogische perspectieven helpend is om processen en strategieën te ontwerpen, die de praktijk ondersteunen in de omgang met leerlingen. Deze convergerende beweging vindt dus plaats te midden van meerdere disciplines en tevens in het samenspel van theoretische en praktische doordenking. ​ Plaatsing Het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit maakt deel uit van de Theologische Universiteit Kampen. Daar sorteert het onder de leerstoel ‘Christelijke identiteit in maatschappelijke praktijken’. De gedachte dat theologie zich niet alleen richt op de doordenking van geloofsvragen of de uitleg van de Bijbel, maar zich ook richt op het geleefde geloof van christenen in de maatschappij ligt hieraan ten grondslag. Leerstoelhouder Roel Kuiper, die tevens rector magnificus is van de universiteit, heeft het onderwijs als primair aandachtsgebied gekozen om deze doordenking ter hand te nemen. ​ Over E-OI De geschiedenis van het Expertisecentrum leidt terug naar de startperiode van de leerstoel. De periode 2014-2018 stond in het teken van verbinding met het christelijke onderwijsveld, met name scholen, die vanuit de expliciet christelijke traditie willen handelen. Er zijn onder de noemer ‘Identiteit als Sterk Merk’ voor het Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS) verschillende gereformeerde en evangelische scholen bezocht, onderzocht en geadviseerd. Ook zijn er diverse heidagen en conferenties belegd. Er verschenen publicaties en artikelen. Een samenwerkend netwerk tussen de christelijke scholen en de leerstoel vormde zich. De netwerkbijeenkomsten, die een aantal keer per jaar worden georganiseerd, zijn plaatsen van ontmoeting en uitwisseling. Naast het onderwijs als primaire focus zijn er vanuit de leerstoel verbindingen ontstaan met gereformeerde studentenverenigingen en kerkvernieuwingsinitiatieven. ​ Onderzoek Met nieuwsgierigheid en een open blik breidt het onderzoek zich uit. Intussen zijn er drie promovendi en een postdoc onderzoeker actief op maatschappelijk relevante onderzoeksthema’s: vorming, christelijke antropologie, burgerschapsevaluatie, curriculumontwikkeling, school in de samenleving. Ook onderwerpen als kansengelijkheid, socialisatie, handelen van de leraar, onderwijsorganisatie, waardengemeenschappen, religieuze vorming worden belicht. Met onderzoekers vanuit andere kennisinstellingen, die geïnteresseerd zijn voorgenoemde thema’s wordt waar mogelijk samengewerkt: een gezamenlijke conferentie, een samengesteld boek, spreekbeurten bij elkaars netwerken e.d. Kortom: het bruist van de nieuwe initiatieven, die meermaals via co-creatie tot stand worden gebracht. ​ Exposure De verworven inzichten en ervaringen zijn zoveel als mogelijk direct teruggegeven aan het veld. De kernpublicatie ‘Mensen kunnen bloeien’ bevat een basistheorie, die van betekenis is gebleken voor veel scholen. Dit – ook wel ‘vierkante boekje’ genoemde – werk is de eerste in een reeks publicaties, waarin de kernelementen van het christelijk onderwijs uitgewerkt worden. Ook de meer theologische vraagstukken naar de mens, mensbeelden, vrijheid en transcendente betekenisgeving zien intussen het licht. ‘Mens worden’ is het eerste boek dat expliciet aandacht geeft aan de relatie tussen theologie en pedagogiek. Om informatie ergens te hosten is een website ontwikkeld, waar berichten, informatie en blogs gepost worden: identiteitsplein.nl. ​ Een vernieuwende beweging Per januari 2021 werd de tijd rijp geacht om opgedane expertise te bundelen, zodat ook nieuwe groepen scholen daarmee gediend kunnen worden en er met bestaande contacten een verdiepings-of vernieuwingsslag gemaakt kan worden. Het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit, waarin datgene wat opgebouwd is, onder één dak komt, kan daarmee de aandacht richten op het systematisch uitbouwen van de beweging. De doorontwikkeling van het christelijk onderwijs wordt in deze fase geagendeerd door scholen en kan door de opgebouwde samenwerking in onderzoek, ontwerp en onderwijs worden opgepakt door het Expertisecentrum. Het vormgeven van de christelijke identiteit in het pedagogisch en didactisch handelen blijft zo een wisselwerking tussen onderzoekers en de werkvloer. Dat doen we graag in samenwerking met andere onderwijs- en kennisinstellingen. Zo werken we nauw samen met belangenvereniging Verus. Met hen trekken we bijvoorbeeld op in het ontwikkelen van de narratieve visitatie of leergangen. De onderzoeksplaats van Wolter Huttinga wordt mogelijk gemaakt door Verus. Daarnaast wil E-OI actief in verbinding gaan met scholen, die zich buiten de christelijke kring bevinden, en met hen de dialoog openen op het thema ‘identiteit’ ​ Visie We geloven in de betekenis van scholen, waarin alle betrokkenen leren en zich ontwikkelen vanuit christelijke waarden. Wij geloven in scholen als vormende gemeenschappen, waarin identiteit ertoe doet. Wij zetten ons in om scholen te helpen dit werkelijk vorm te geven, met oog op het werk van leerlingen en leraren. Wij helpen scholen zich voor te bereiden op de kansen, vragen en uitdagingen van de samenleving van vandaag en morgen. Wij geloven in de eenheid van Gods werkelijkheid, die ook in onderwijs en opvoeding aan het licht komt. ​ Missie We zien het als onze opdracht in verbinding met scholen en kennispartners te werken aan vernieuwing en doorontwikkeling van het christelijk onderwijs, door het onderzoeken en ontwerpen van praktijken op de werkvloer en in het werkveld, en door kennis op te bouwen en te delen over onderwijs en identiteit. ​ ​ Lees hier onze nieuwsbrief Febr 2022 Oktober 2021 Juni 2021 ​ ​ ​

 • Onderwijs | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More ONDERWIJS Expertise wordt opgebouwd om uit te delen! Via moderne en innovatieve werkvormen willen we het onderwijsveld stimuleren om kennis op te doen, toe te passen en terug te geven. In samenwerking met Verus organiseren we in 2022 een leergang naar de plaats van de school in de samenleving. Voor degenen die meer verdieping zoeken komt er in 2022 een leergang over onderwijs en identiteit in samenwerking met de Theologische Universiteit. De ‘vierkante boekjes ’ die de afgelopen jaren vanuit het Expertisecentrum verschenen worden omgezet in interactieve webinars. Expertise wordt ook gedeeld tijdens de netwerkbijeenkomsten , die drie keer per jaar gehouden worden. Interessante sprekers behandelen er actuele en relevante thema’s voor het christelijk onderwijs. Mooie kansen om te sparren met collega’s van andere scholen! ​ Wil jij met je team, of op je school aan de slag met identiteit in het onderwijs? Dat kan! E-OI biedt verschillende diensten aan in samenwerking met partners uit christelijk onderwijsland. Meer weten? Neem dan contact op via info@e-oi.nl . Alvast een voorproefje? Bekijk dan onderstaand filmpje over het identiteitstraject op de Gereformeerde Scholengroep (GSG). ​

 • Bizo | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More BIJZONDER GEVORMD Over vorming in het christelijk onderwijs Door: Tirza van Laar-Jochemsen ‘Er wordt in het onderwijs vandaag veel gesproken over vorming. De aandacht voor persoon, karakter, specifieke talenten, individuele ontwikkeling, geloof, moraal, burgerschap, is terug en wordt ook verwelkomd.’ In het christelijk onderwijs is vorming altijd al een belangrijk thema geweest. Toch kent de huidige tijd specifieke uitdagingen waardoor er een actuele doordenking nodig is. We spreken nu over socialisatie en over subjectivicatie. Hoe kan deze vorming geduid worden en op welke manier kunnen we de dialoog hierover met elkaar voeren? De publicatie 'Bijzonder gevormd' wil een handreiking zijn om deze dialoog te voeden. ​ Wat is vorming? Deze vraag houdt pedagogen al eeuwen bezig. In dit inleidende hoofdstuk wordt het begrip afgebakend en volgt een theoretische verkenning door kenners en denkers aan het woord te laten. Vervolgens komt Tirza van Laar tot een aantal kenmerkende elementen om vorming te definiëren. Christelijke visie op de mens Om vorming te kunnen overdenken is een reflectie op wat de mens is voorwaardelijk. Wat is de mens en wat behoort hij te zijn. Het waartoe van vorming wordt gekleurd door de levensbeschouwelijke bril. Wat is christelijke vorming? In dit hoofdstuk worden de eerdere inhouden bij elkaar gebracht. Christelijke vorming krijgt daardoor een fundament en een richting. De christelijke school krijgt daardoor handvatten om te komen tot een eigen invulling van vorming In de praktijk Door onderwijsprofessionals aan het woord te laten komen enkele richtlijnen aan de orde. Daarbij wordt aandacht geven aan vragen als ‘moet je vorming meetbaar maken’, ‘hoe kan ik rekening houden met de leeftijd van de leerling’ en ‘hoe raak ik het hart van de leerling’. Inspiratie uit de praktijk Deze publicatie geeft tenslotte tal van praktische tips en handvatten om vorming in de praktijk zichtbaar te maken. Vanwege de rijke literatuurlijst achterin het boekje is dit ook een mooi naslagwerk voor professionals, die zich willen verdiepen in dit thema. ​ ​ Bestellen Je kunt deze publicatie bestellen via : info@e-oi.nl

 • Contact | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More CONTACT Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit Broederweg 15, 8261 GS Kampen Coördinator: Joyce Couprie Tel: 06-45618296 Mail: info@e-oi.nl jncouprie@tukampen.nl Naam E-mailadres Onderwerp Je bericht Versturen Je bericht is verstuurd. Je hoort snel van ons!

 • Ontwerp | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More ONTWERP Het Expertisecentrum heeft naast de Academische Werkplaatsen inmiddels ruime ervaring in het ontwerpen van een schooleigen identiteit samen met de leraren. In dit implementatietraject worden niet alleen de identiteitsdocumenten opnieuw tegen het licht gehouden. Ook de richtinggevende waarden, die het handelen van leraren sturen, worden samen bepaald. Dat krijgt vervolgens een uitwerking in pedagogische en didactische keuzes. Het mooie van dit zogenaamde BOLD-traject is dat er interne mensen worden opgeleid om identiteit duurzaam te verankeren in de school.

 • Mens worden | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More MENS WORDEN Over de relatie tussen theologie en pedagogiek. Door: Wolter Huttinga, Roel Kuiper (red) Theologie en pedagogiek zijn diepgaand met elkaar verbonden. Maar waarom? En hoe? Daarover gaat het boek ‘Mens worden’. ​ Het hedendaagse onderwijs voelt de druk van een cultuur van meetbaarheid, de drang naar beheersing en de gerichtheid op output. De existentiële stem van de pedagogiek is hard nodig om erop te wijzen waar onderwijs werkelijk om draait. Hier raakt de inzet van de pedagogiek aan de christelijk-theologische traditie. Deze verwantschap verkennen en vruchtbaar maken: daarvan wil het boek Mens worden een eerste proeve zijn. ​ Mens worden gaat over de relatie tussen theologie en pedagogiek. De moderne pedagogiek ziet zichzelf vaak als een bevrijding van de door kerk en geloof bepaalde ruimte. Tegelijk bestaat er geen enkele pedagogische visie die niet gestempeld is door een bredere visie op de mens of op het leven. Theologie en pedagogiek zijn veel meer met elkaar verstrengeld dan we vaak denken. Ze kunnen niet zonder elkaar. ​ Dit boek wil het gesprek tussen theologie en pedagogiek weer openen. De auteurs laten zien dat juist de verbinding van die twee een vruchtbare ruimte oplevert om te spreken over de mens, over vorming en over onderwijs. Mens zijn en mens worden is een kostbaar geheim dat gekoesterd moet worden, juist in een tijd van maakbaarheid en meetbaarheid. Aan Mens worden werken mee: Wolter Huttinga, Hans van Crombrugge, Erik Borgman, Roel Kuiper, Tirza van Laar, Pieter Vos, Bram de Muynck, Fieke Bijnagte, Hans Bakker en Ronelle Sonnenberg. ​ Lees hier de reacties van Gert Biesta, Roel Kuiper en Pieter Vos op deze publicatie in het christelijke filosofische blad Sophie . ​ ​ Bestellen Je kunt het boek bestellen via : www.wwjg.nl/mensworden

 • Disclaimer | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identeit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More DISCLAIMER Aan de inhoud van alle webpagina’s van het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de organisatie op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website. ​ Links naar externe sites Op deze website bevinden zich links naar externe websites. Het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden. ​ Linken naar website E-OI.nl Linken naar pagina’s van het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit toestemming verleende waar dat niet het geval is. ​ De juiste link is https://www.e-oi.nl met als officiële beschrijving Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit . ​ Auteursrechten Op de inhoud van de webpagina’s van het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets van deze website en webpagina’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit . ​ Contact Info@e-oi.nl ​ ​

 • Symposium Mens worden | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More 'Mens worden' in Sophie Dat het boek Mens worden stof doet opwaaien, werd al tijdens het symposium van 15 oktober jl. gemerkt. Diverse sprekers benadrukten daar het belang van een hernieuwd denken over de relatie tussen het pedagogische en het theologische; waar zij elkaar raken en de vertaling naar de afzonderlijk disciplines. Drie reacties vanuit de discussie zijn nu bewerkt en verschenen in het christelijk filosofische blad Sophie. ​ Gert Biesta verdedigt het standpunt, dat de pedagogiek niet zonder de theologie kan en gelijksoortige wezenlijke vragen op tafel legt. De pedagogiek gaat volgens hem over het verschijnen van de mens in de samenleving; een standpunt dat hij ook in dit artikel verduidelijkt. Klik hier voor het artikel van Gert Biesta. ​ Pieter Vos licht het spanningsveld tussen vormen en gevormd worden eruit. Hij betoogt, dat het navolgen van Christus kan helpen om dit spanningsveld anders vast te houden. Klik hier voor het artikel van Pieter Vos. ​ Roel Kuiper voert het begrip genade in deze op. Het worden van de mens is immers niet een afgesloten geheel, een te beheersen proces; het gebeurt in relaties met anderen en ontvouwt zich van daaruit. Hoe dat zich verhoudt tot genade is in zijn bijdrage te lezen. Klik hier voor het artikel van Roel Kuiper. Bestel het boek Mens worden gaat over de relatie tussen theologie en pedagogiek. De moderne pedagogiek ziet zichzelf vaak als een bevrijding van de door kerk en geloof bepaalde ruimte. Tegelijk bestaat er geen enkele pedagogische visie die niet gestempeld is door een bredere visie op de mens of op het leven. Theologie en pedagogiek zijn veel meer met elkaar verstrengeld dan we vaak denken. Ze kunnen niet zonder elkaar. ​ Dit boek wil het gesprek tussen theologie en pedagogiek weer openen. De auteurs laten zien dat juist de verbinding van die twee een vruchtbare ruimte oplevert om te spreken over de mens, over vorming en over onderwijs. Mens zijn en mens worden is een kostbaar geheim dat gekoesterd moet worden, juist in een tijd van maakbaarheid en meetbaarheid. ​ Aan Mens worden werken mee: Wolter Huttinga, Hans van Crombrugge, Erik Borgman, Roel Kuiper, Tirza van Laar, Pieter Vos, Bram de Muynck, Fieke Bijnagte, Hans Bakker en Ronelle Sonnenberg. ​ ​ Artikelen nav symposium 'Mens worden' op 15 oktober 2021 in TU Kampen Meer weten... Informatie en het boek bestellen : www.wwjg.nl/mensworden

 • Academische Werkplaats | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More ACADEMISCHE WERKPLAATS In een Academische Werkplaats wordt praktijkgericht onderzoek gedaan. Onderzoekers en onderwijsprofessionals buigen zich samen over een vraagstuk uit de praktijk om beredeneerd de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Het aandachtsgebied in de E-OI werkplaatsen betreft het vermeerderen van kennis rond de praktische vormgeving van identiteit in scholen. We nodigen scholen uit om te participeren in een bestaande E-OI werkplaats of om een eigen vraagstuk te onderzoeken. ​ De meerwaarde van praktijkgericht onderzoek Het doen van praktijkgericht onderzoek is een vorm van professionalisering, die dichtbij de werkvloer wordt georganiseerd. Zo zijn leraren dicht betrokken bij de toepassing van kennis in de praktijk en komt dit hun handelen ten goede. Samen betekenis geven en reflecteren op bestaande en nieuwe vormen van handelen vergroot ook het collectief leren. Het leren in netwerken in zogenaamde lerende gemeenschappen dragen bij aan gestructureerde schoolontwikkeling. Praktijkgericht onderzoek helpt anderzijds de onderzoekers om opbrengsten van wetenschappelijk onderzoek dicht bij de werkvloer te brengen. ​ Praktijkgerichte vragen In een werkplaats wordt uitgegaan van bestaande knelpunten, die leven bij leraren. De werkplaatsen van het Expertisecentrum richten zich op vraagstukken rond het praktisch vormgeven van identiteit. Daarbij gaat het om een aantal voor de hand liggende markers, zoals dagopeningen, vieringen, toelatingsbeleid en dergelijke. Daarnaast werkt identiteit door in didactische en organisatorische keuzes die gemaakt worden. Aspecten, die zichtbaar worden in de sfeer op school, de intermenselijke relaties, curriculum, opvattingen over eigen ruimte, diversiteit en doorstroom vallen hieronder. ​ Hoe het werkt Een werkplaats bestaat uit diverse onderzoeksteams, die zich allemaal bezighouden met eenzelfde thema. Daar binnen worden eigen accenten gelegd. Zo kan bijvoorbeeld het thema ‘pedagogische competenties van de leraar’ uitgewerkt worden bij verschillende doelgroepen leerlingen, bij verschillende vakken en op verschillende manieren worden bestudeerd en geëvalueerd. Samengebrachte kennis vanuit de onderzoeksteams wordt gedeeld in overkoepelende bijeenkomsten, waardoor uitwisseling van kennis en opgebouwde expertise ontstaat. Voor verdieping is het Expertisecentrum primair verantwoordelijk, alsmede voor de zorg voor kwalitatief goed en gedegen onderzoeksmethodieken. De werkplaats levert naast schoolontwikkeling ook een publicatie in een relevant tijdschrift op. Gedurende een schooljaar komende onderzoeksteams regelmatig bijeen om de vorderingen door te spreken. De coördinator van de school begeleidt de schoolinterne processen en logistiek; de coördinator van het Expertisecentrum faciliteert de werkprocessen rond de werkplaats. Onderzoekers van E-OI zijn verantwoordelijk voor de theoretische verdieping. ​ Geïnteresseerd? Neem contact op: info@e-oi.nl

 • Het geheim van de smid | 18 maart 2022 | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More Het geheim van de smid | Werksessie over didactiek als christelijke praktijk “Het geheim van de smid”. Je bent ernaar op zoek, omdat je graag gebruikt maakt van de kneepjes van het vak en de gereedschappen die je daarbij helpen. In zijn boek “Geloven in Lesgeven” schrijft Dr. David Smith daarover. Het gaat over didactiek als christelijke praktijk; een ingewikkeld onderwerp waarmee geworsteld wordt door veel docenten en leerkrachten die als christen met hun ambacht bezig willen zijn. Dankzij de Nederlandse vertaling is het gedachtegoed van Smith nu goed bereikbaar. Op DV vrijdag 18 maart 2022 wordt er een werksessie aan besteed. Het boek van Smith, dat je bij aanmelding voor deze middag ontvangt, staat centraal bij het uitwisselen van ieders lees- en werkervaringen. Hiermee willen we elkaar verder helpen en uitdagen om ‘het geheim van de smid’ concreter te maken voor je eigen onderwijspraktijk. Programma: 12.00 uur inloop met lunch, 13.00 uur start werksessie. De kosten bedragen € 25,-. Meld je snel aan via de mail: lwh@gsr.nl ! Meer informatie vind je in de flyer . ​ 18 maart 2022, locatie: Brandpunt, Doorn Inschrijven We verzoeken je om € 25 overmaken naar rekeningnummer NL02 RABO 0150 0168 24 t.n.v. GSR – veren. geref. VO in de Randstad, o.v.v. van deelname werkmiddag “Het geheim van de smid” met daarbij je naam.

bottom of page