top of page

ZOEKRESULTATEN

Resultaten gevonden voor ""

 • Home | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit | Kampen

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More Welkom op de website van het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit. Wij zetten ons in voor vormend en geïnspireerd christelijk onderwijs. Het Expertisecentrum werkt in verbinding met scholen en kennispartners aan vernieuwing en doorontwikkeling van christelijk onderwijs. Expertise bouwen we op door praktijkgericht en theoretisch onderzoek. We komen op de werkvloer en onderzoeken bestaande en innovatieve onderwijssituaties. We delen expertise en kennis met onze partners, op deze website en op www.identiteitsplein.nl . ​ Bekijk hier onze laatste nieuwsbrief BERICHTEN Angstige generatie of generatie angststoornis Er is in het onderwijs momenteel veel te doen over het nieuwe boek van Jonathan Haidt, dat als titel ‘The Anxious Generation’ meekreeg. Haidt bespreekt de effecten van smartphones en sociale media op het opgroeien van jongeren. En de consequenties daarvan voor de samenleving. Tijdens de netwerkbijeenkomst van 27 september 2024 staat dit boek centraal en de betekenis voor onderwijs. De toegang is gratis, maar wel graag even aanmelden in verband met de catering, via info@e-oi.nl . Voor meer info, klik hier . Lees meer Education, Formation and the Church Begrip van tradities en de betekenis voor het christelijk onderwijs en vorming staan centraal tijdens de internationale conferentie Education, Formation and the Curch-3. Deze zal worden gehouden op 31 oktober en 1 november 2024 in Utrecht. Dit is al weer de derde in de reeks EFC-conferenties, die we samen met de TUA organiseren. Onderzoekers, docenten en studenten die op een of andere manier geïnteresseerd zijn in dit thema worden uitgenodigd om deel te nemen. Zie hier voor meer info. Lees meer Persoon zijn Goed onderwijs is persoonlijk, gericht op de mens als persoon. Het begrip persoon is al jaren een baken om op terug te grijpen wanneer we in het onderwijs weer recht willen doen aan de breedte en de diepte van het menszijn. In de nieuwste publicatie van het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit verkent theoloog Wolter Huttinga dit begrip. Dat doet hij door te herbronnen op de stroming van het personalisme en met name via de pedagoog Philip Kohnstamm. Dit is nummer zeven in de serie 'vierkante boekjes.' Lees meer Wereldverbeteraars Dit is nummer zes in de serie ‘vierkante boekjes’, uitgegeven vanuit het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit. De keuze van het thema spreekt voor zich: scholen zijn zich flink aan het bezinnen op de vormgeving van burgerschapsonderwijs. Deze publicatie richt zich op christelijke denklijnen rond burgerschap. Waarom is burgerschapsonderwijs zo belangrijk geworden, wat vraagt de overheid nu precies, wat zou een christelijke visie op burgerschap kunnen zijn passend bij de identiteit van (expliciet) christelijke scholen, hoe zou dit er praktisch uit kunnen zien? Dit boekje reikt ingrediënten ter overweging aan. Lees meer Onze expertise: 1. Onderzoek Wat we doen... Wij verrichten zowel fundamenteel als praktijkgericht onderzoek met betrekking tot de identiteit van christelijke scholen. Aan de hand van de tool ‘Narratieve visitatie’ voeren wij met scholen gericht evaluatieonderzoek uit. We nemen ook onderzoek in opdracht aan. Leer meer over onderzoek . OUTPUT Leren leven met het kwaad Wie nadenkt over onderwijs en opvoeding denkt vaak in termen van groei en ontwikkeling. Er is echter ook een andere kant van het leven. We leven in een gebroken wereld. Niet iedereen heeft gelijke kansen. Er zijn allerlei vormen van kwaad in ieders leven aanwezig – kwaad dat ons overkomt, of waar wij zelf deel aan hebben. Kwaad dat niet opgelost kan worden. Onder de noemer ‘zonde, kwaad en gebrokenheid’ bespreken Tirza van Laar en Wolter Huttinga deze kant van het leven en verkennen de pedagogische en theologische betekenis hiervan. Zij beschouwen het als een blinde vlek die onze aandacht verdient. Een vervelend en zwaar thema? Volgens de auteurs geeft het juist rust om je ervan bewust te zijn, als medicijn tegen een cultuur die draait om individueel presteren. Bestel 'Leren leven met het kwaad' Scholen in de ruimte van Gods Koninkrijk In de christelijke school worden veel theologische begrippen gebruikt: genade, dankbaarheid, schepping, vergeving, hoop. Veel van deze begrippen hebben een lading, die per persoon verschilt. Om te komen tot eenduidige formuleringen is een studie over dergelijke noties relevant. Het helpt een zinvol gesprek te voeren, het helpt om kernwaarden te formuleren. Het helpt om de identiteit van een school handen en voeten te geven. Deze publicatie is een waardevolle reflectie op deze kern van het christelijk onderwijs. Bestel 'Scholen in de ruimte van Gods koninkrijk' Bijzonder gevormd ‘Er wordt in het onderwijs vandaag veel gesproken over vorming. De aandacht voor persoon, karakter, specifieke talenten, individuele ontwikkeling, geloof, moraal, burgerschap, is terug en wordt ook verwelkomd.’ In het christelijk onderwijs is vorming altijd al een belangrijk thema geweest. Toch kent de huidige tijd specifieke uitdagingen waardoor er een actuele doordenking nodig is. We spreken nu over socialisatie en over subjectivicatie. Hoe kan deze vorming geduid worden en op welke manier kunnen we de dialoog hierover met elkaar voeren? De publicatie 'Bijzonder gevormd' wil een handreiking zijn om deze dialoog te voeden. Bestel 'Bijzonder gevormd' Mens worden 'Mens worden' gaat over de relatie tussen theologie en pedagogiek. De moderne pedagogiek ziet zichzelf vaak als een bevrijding van de door kerk en geloof bepaalde ruimte. Tegelijk bestaat er geen enkele pedagogische visie die niet gestempeld is door een bredere visie op de mens of op het leven. Theologie en pedagogiek zijn veel meer met elkaar verstrengeld dan we vaak denken. Ze kunnen niet zonder elkaar. Dit boek wil het gesprek tussen theologie en pedagogiek weer openen. De auteurs laten zien dat juist de verbinding van die twee een vruchtbare ruimte oplevert om te spreken over de mens, over vorming en over onderwijs. Mens zijn en mens worden is een kostbaar geheim dat gekoesterd moet worden, juist in een tijd van maakbaarheid en meetbaarheid. Bestelling via boekhandel of internet AGENDA Doorlopend Masterclasses School en samenleving (maatwerk). Voor meer info, klik hier 27 sept. ‘24 Netwerkbijeenkomst E-OI en Verus, no.15, thema ‘Angstige generatie of Generatie angststoornis,’ te Utrecht, Plompetorengracht 3, 10.00-16.00 uur. Voor aanmelden, klik hier . 17 okt ’24 Jaarlijkse bijeenkomst De Blauwe Koepel, te Utrecht, Sacristie Domkerk, aanvang 15.00 uur. Voor meer info, klik hier . 31 okt en 1 nov. ’24 Internationale conferentie Education, Formation and the Church-III, thema ‘Raising new generations in a posttraditional society.’ Voor meer info, klik hier . 13 dec. ‘24 Minisymposium E-OI, thema ‘De vele gezichten van inclusie in het onderwijs,’ te Utrecht, Plompetorengracht 3, 13.00-17.00 uur. Voor aanmelden, klik hier . 31 januari ’25 Netwerkbijeenkomst E-OI en Verus, no.16, thema ‘Het Bijbelverhaal op de christelijke school,’ te Utrecht, Plompetorengracht 3, 10.00-16.00 uur. Voor meer info, klik hier. 06 juni ’25 Netwerk E-OI en Verus, no. 17, thema nader te bepalen, te Utrecht, Plompetorengracht 3, 10.00-16.00 uur. Voor meer info, klik hier. TEAM

 • Wolter Huttinga | E-OI

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More < terug Onderzoeker Wolter Huttinga Al mijn onderzoek, denkwerk en begeleiding van scholen heeft te maken met het grensvlak van theologie en onderwijs. Hoe raakt de wereld van het christelijk geloof aan de wereld van onderwijs en opvoeding? Ik schreef het boekje Scholen in de ruimte van Gods koninkrijk waar weer verder onderzoek uit voortkwam. Eén van de vruchten daarvan is het boek Mens worden over de relatie tussen theologie en pedagogiek. Voor de Verus-onderzoeksplaats verricht ik de komende jaren onderzoek naar de vraag wat het betekent om de mens als ‘persoon’ te zien en wat daarvan de waarde is voor het onderwijs. Ik ben een denker, zoeker, goed schrijver en gepassioneerd tuinier. Er is veel om over na te denken, maar uiteindelijk gaat het erom de vragen maar gewoon te leven: “Als je de vragen leeft, dan leef je misschien langzaam maar zeker zonder het te merken, op een goede dag het antwoord in” (Rilke). Mail mailto:whuttinga@tukampen.nl LinkedIn https://www.linkedin.com/in/wolter-huttinga-6ab50599/

 • Mensen kunnen bloeien | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More MENSEN KUNNEN BLOEIEN Een basistheorie voor christelijk onderwijs Door: Roel Kuiper In de publicatie 'mensen kunnen bloeien' wordt in grote lijnen een theorie voor expliciet christelijk onderwijs beschreven. Hoe scholen vorm geven aan hun identiteit – in statuten en in dagelijks handelen – is van belang. Omdat het duidelijkheid geeft over waar je voor staat. Dat is voor collega’s, ouders en leerlingen prettig. Dat heeft ook een maatschappelijke betekenis. Na 100 jaar onderwijspacificatie is het blijvend nodig om de kwaliteit en identiteit van christelijk onderwijs te verwoorden. Vanuit het uitgangspunt dat de school een gemeenschap is waar geleerd, ontdekt en geschuurd wordt, neemt deze publicatie je mee naar de waarden van die gemeenschap, om vervolgens de pedagogische en onderwijskundige pijlers te doordenken. Met recht een basistheorie voor iedereen die betrokken is bij christelijk onderwijs. ​ De school als gemeenschap De basistheorie voor christelijk onderwijs wordt in dit gegrond op de idee dat de school een gemeenschap is. Een gemeenschap in de omgang met God, met andere mensen, met jezelf en met de wereld. Dit ‘samen’ in vier richtingen wordt in dit denken dus breder opgevat dan de muren van de school. Ethos Vanuit dit grondmotief wordt doordacht welk richtinggevend kader leidend is in een school. De waarden, die uit de vierslag naar voren komen, vormen de morele gemeenschap van de school. Het betreft een meer verborgen curriculum. Daar vanuit ontwikkelt zich een pedagogische en een onderwijskundige visie. Kairos In het handelen en in de relatie ontstaat plots een ‘gouden’ moment: het inzicht breekt door, het kwartje valt. Kairos staat voor het moment waarop iets beslissends gebeurt. Welke handvatten zijn er voor leraren om zo’n gouden moment vorm te geven en waartoe beweegt zich de interactie tussen leerling en leraar? Nomos De ‘gestolde’ werkelijkheid kunnen we vatten onder het begrip ‘nomos’. Daarin bevinden zich de kaders en afspraken, waardoor de school een zichtbare ontwikkelende organisatie is. Het omvat kwalificaties in het beroepsprofiel van de christelijke leraar en ook de ‘manieren’ waarop samen geleerd en gereflecteerd wordt. ​ Mensen kunnen bloeien is ook in het Engels verkrijgbaar: To flourish ​ ​ Bestellen Je kunt deze publicatie bestellen via: wwjg.nl

 • Mens worden | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More MENS WORDEN Over de relatie tussen theologie en pedagogiek. Door: Wolter Huttinga, Roel Kuiper (red) Theologie en pedagogiek zijn diepgaand met elkaar verbonden. Maar waarom? En hoe? Daarover gaat het boek ‘Mens worden’. ​ Het hedendaagse onderwijs voelt de druk van een cultuur van meetbaarheid, de drang naar beheersing en de gerichtheid op output. De existentiële stem van de pedagogiek is hard nodig om erop te wijzen waar onderwijs werkelijk om draait. Hier raakt de inzet van de pedagogiek aan de christelijk-theologische traditie. Deze verwantschap verkennen en vruchtbaar maken: daarvan wil het boek Mens worden een eerste proeve zijn. ​ Mens worden gaat over de relatie tussen theologie en pedagogiek. De moderne pedagogiek ziet zichzelf vaak als een bevrijding van de door kerk en geloof bepaalde ruimte. Tegelijk bestaat er geen enkele pedagogische visie die niet gestempeld is door een bredere visie op de mens of op het leven. Theologie en pedagogiek zijn veel meer met elkaar verstrengeld dan we vaak denken. Ze kunnen niet zonder elkaar. ​ Dit boek wil het gesprek tussen theologie en pedagogiek weer openen. De auteurs laten zien dat juist de verbinding van die twee een vruchtbare ruimte oplevert om te spreken over de mens, over vorming en over onderwijs. Mens zijn en mens worden is een kostbaar geheim dat gekoesterd moet worden, juist in een tijd van maakbaarheid en meetbaarheid. Aan Mens worden werken mee: Wolter Huttinga, Hans van Crombrugge, Erik Borgman, Roel Kuiper, Tirza van Laar, Pieter Vos, Bram de Muynck, Fieke Bijnagte, Hans Bakker en Ronelle Sonnenberg. ​ Lees hier de reacties van Gert Biesta, Roel Kuiper en Pieter Vos op deze publicatie in het christelijke filosofische blad Sophie . ​ ​ Bestellen Je kunt het boek bestellen via : www.wwjg.nl/mensworden

 • Netwerkbijeenkomst Kansengelijkheid | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More Netwerkbijeenkomst 'Kansengelijkheid' De 9e netwerkbijeenkomst, georganiseerd door het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit in samenwerking met partner Verus, gaat over Kansengelijkheid. Samen divers. Versterken van de sociale cohesie in het onderwijs. Sprekers Dr. Gert-Jan Veerman is onderwijskundige en socioloog. Hij deed promotieonderzoek naar de invloed van culturele diversiteit op het functioneren van schoolklassen aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn promotie werd hij fellow aan het College for Interdisciplinary Educational Research in Berlijn. Naast docent aan de Radboud Universiteit is hij sinds oktober 2020 lector op de CHE. ​ Veerman gaat in dialoog met Marianne Boogaard, senior onderzoeker voor het Kohnstamm Instituut. Zij houdt zich bezig met een breed terrein aan onderzoeksvragen. Recent schreef zij voor de Curriculumcommissie het rapport Kansengelijkheid . ​ Netwerkbijeenkomsten Voor mensen die een warm hart hebben voor het christelijk onderwijs, worden sinds 2018 netwerkbijeenkomsten georganiseerd. In een netwerkbijeenkomst wordt altijd een keynote verzorgd door iemand met kennis van zaken over het betreffende thema. In het tweede deel staat de vertaling naar de onderwijspraktijk centraal. Daarvoor worden verschillende werkvormen gehanteerd. Er is volop ruimte om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaringen uit te wisselen. Aan de netwerkbijeenkomsten nemen onderwijs-professionals deel: bestuurders, beleidsmedewerkers, teamleiders, onderzoekers van kennisinstellingen en directeuren. ​ ​ ​ 21 januari 2022, locatie: Online Meer weten... Aanmelden: www.wwjg.nl/kansengelijkheid Enkele dagen voor aanvang ontvang je een link voor online deelname. Voor meer informatie bel of mail: Klaas Koelewijn (06 36419417 ) of Dico Baars (dbaars@verus.nl )

 • Narratieve visitatie | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More NARRATIEVE VISITATIE Wil je als school graag doorlopend werken aan christelijke identiteit, gekoppeld aan kwaliteit van goed, vormend, onderwijs? Dat vraagt om reflectie. Maar hoe doe je dat? Er zijn tot op heden nog weinig instrumenten en methoden beschikbaar die een betekenisvolle dialoog over onderwijsontwikkeling vanuit een christelijk perspectief kunnen faciliteren. ​ Daar komt nu verandering in. Verus (Sandra van Groningen) en het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit van de Theologische Universiteit Kampen (Berber Vreugdenhil) hebben hun krachten gebundeld en een instrument ontwikkeld voor christelijke scholen die doorlopend willen werken aan de kwaliteit van hun christelijk vormend onderwijs. Dit betreft een instrument voor narratieve visitatie met daarnaast een (nog nader te ontwikkelen) verdiepende Toolbox voor Reflectie. ​ Het instrument voor narratieve visitatie verschaft inzicht in hoeverre het verhaal van christelijk vormend onderwijs, dat de school vertelt, voldoende richtinggevend, gedeeld en gedragen is. Maar ook in hoeverre het verhaal sturing geeft aan of gereflecteerd wordt door praktijken binnen de school. Deelnemers (leerlingen, medewerkers, schoolleiders, bestuur, ouders en stakeholders) worden op één dag uitgenodigd om te vertellen over hun praktijken en ervaringen. Met de opbrengsten van deze visitatie hebben scholen een helder eerste beeld langs welke lijnen zij aan de ontwikkeling van hun kwaliteitscultuur kunnen werken en kunnen zij gefundeerd hun prioriteiten in deze ontwikkeling bepalen. Doen we nog wat we beloven? Zijn we nog werkelijk de christelijke school die we willen zijn? Het genereert input voor de dialoog over identiteit en voor onderwijsontwikkeling vanuit een christelijk perspectief. ​ De narratieve visitatie kan op diverse wijzen ingezet worden. Bijvoorbeeld in de vorm van collegiale/peervisitatie in een leergemeenschap van scholen of tussen locaties van een scholengemeenschap, of door visitatie vanuit Verus/Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit. Of op een andere wijze die aansluit bij uw voorkeuren en schoolontwikkeling. In de pilotfase waarin dit project zich nu bevindt kunnen we ervaringen opdoen met meerdere werkwijzen. En geven we graag samen met u verder vorm en inhoud aan het instrument. ​ Wij komen graag nader met u in gesprek om gedachten uit te wisselen en mogelijkheden te verkennen. Neem gerust contact op met Berber Vreugdenhil: bvreugdenhil@tukampen.nl

 • Output | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More OUTPUT Op deze pagina zijn alle boeken, publicaties en artikelen van het Expertisecentrum ondergebracht. Ook downloads, artikelen van andere instanties, recensies en literatuurverwijzingen vind je hier. Onze boeken en publicaties zijn te bestellen. Veel van de hier gedeelde content is echter openbaar. Ook Identiteitsplein.nl is een bron van informatie. De moeite waard om daar regelmatig even op te snuffelen! ​ ​ ​ BOEKEN Mens worden 'Mens worden' gaat over de relatie tussen theologie en pedagogiek. De moderne pedagogiek ziet zichzelf vaak als een bevrijding van de door kerk en geloof bepaalde ruimte. Tegelijk bestaat er geen enkele pedagogische visie die niet gestempeld is door een bredere visie op de mens of op het leven. Theologie en pedagogiek zijn veel meer met elkaar verstrengeld dan we vaak denken. Ze kunnen niet zonder elkaar. Dit boek wil het gesprek tussen theologie en pedagogiek weer openen. Bestellen: via boekhandel of internet ​ Education, Formation and the Church I Op donderdag 30 augustus en vrijdag 31 augustus 2018 werd een internationaal wetenschappelijk tweedaags congres georganiseerd door onderzoekers verbonden aan de Theologische Universiteit Kampen en de Theologische Universiteit Apeldoorn. Daarin is gesproken over de rol van educatie en vorming in kerken. Het opnieuw doordenken daarvan is gezien de veranderingen in de postchristelijke samenleving urgent. Van een aantal inhoudelijke bijdragen is een boek samengesteld: Faithful Efforts . De gemeenschappelijke relevantie voor kerken en scholen maakt dit boek een aanrader voor een ieder die zich bezig houdt met vorming van leerlingen. Bestellen: via boekhandel of internet ​ ​ ​ PUBLICATIES ​ Persoon zijn Goed onderwijs is persoonlijk, gericht op de mens als persoon. Het begrip persoon is al jaren een baken om op terug te grijpen wanneer we in het onderwijs weer recht willen doen aan de breedte en de diepte van het menszijn. In de nieuwste publicatie van het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit verkent theoloog Wolter Huttinga dit begrip. Dat doet hij door te herbronnen op de stroming van het personalisme en met name via de pedagoog Philip Kohnstamm. Het boek bepleit een spiritueel geladen persoonsbegrip dat met de dag actueler wordt. Meer info en bestellen: Klik hier W ereldverbeteraars Dit is num m er zes in een serie ‘vierkante boekjes’, uitgegeven vanuit het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit. De keuze van het thema spreekt voor zich: scholen zijn zich flink aan het bezinnen op de vormgeving van burgerschapsonderwijs. Deze publicatie richt zich op christelijke denklijnen rond burgerschap. Waarom is burgerschapsonderwijs zo belangrijk geworden, wat vraagt de overheid nu precies, wat zou een christelijke visie op burgerschap kunnen zijn, passend bij de identiteit van (expliciet) christelijke scholen, hoe zou dit er praktisch uit kunnen zien? Dit boekje reikt ingrediënten ter overweging aan. Meer info en bestellen: Klik hier ​ ​ Leren leven met het kwaad Het uitgangspunt van dit bo e kje is dat het thema ‘kwaad en zonde’ onderbelicht is, in ieder geval in het onderwijs. Wij merken op dat het een blinde vlek is. De vraag is of dat het pedagogisch denken en handelen in de praktijk van het onderwijs juist niet belemmert. Want tegelijkertijd is er wel de realiteit van pijn, zonde en gebrokenheid. Door aandacht te schenken aan dit thema willen wij recht doen aan deze complexiteit. We willen ruimte bieden om de moeilijke kant van het leven onder woorden te brengen. Recht doen aan ervaring die leraren dagelijks hebben. Deze publicatie biedt een kader voor gesprek en reflectie, vanuit theorie en opvattingen van leraren. Meer info en bestellen: Klik hier ​ Bijzonder gevormd Er wordt in het onderwijs vandaag veel gesproken over vorming. De aandacht voor persoon, karakter, specifieke talenten, individuele ontwikkeling, geloof, moraal, burgerschap, is terug en wordt ook verwelkomd. In het christelijk onderwijs is vorming altijd al een belangrijk thema geweest. Toch kent de huidige tijd specifieke uitdagingen waardoor er een actuele doordenking nodig is. We spreken nu over socialisatie en over subjectificatie. Hoe kan deze vorming geduid worden en op welke manier kunnen we de dialoog hierover met elkaar voeren? De publicatie 'Bijzonder gevormd' wil een handreiking zijn om deze dialoog te voeden. Meer info en bestellen: Klik hier ​ Scholen in de ruimte van Gods Koninkrijk In de christelijke school worden veel theologische begrippen gebruikt: genade, dankbaarheid, schepping, vergeving, hoop. Veel van deze begrippen hebben een lading, die per persoon verschilt. Om te komen tot eenduidige formuleringen is een studie over dergelijke noties relevant. Het helpt een zinvol gesprek te voeren, het helpt om kernwaarden te formuleren. Het helpt om de identiteit van een school handen en voeten te geven. Deze publicatie is een waardevolle reflectie op deze kern van het christelijk onderwijs. Meer info en bestellen: Klik hier ​ Mensen kunnen bloeien In de publicatie 'mensen kunnen bloeien' wordt in grote lijnen een theorie voor expliciet christelijk onderwijs beschreven. Hoe scholen vorm geven aan hun identiteit – in statuten en in dagelijks handelen – is van belang. Omdat het duidelijkheid geeft over waar je voor staat. Dat is voor collega’s, ouders en leerlingen prettig. Dat heeft ook een maatschappelijke betekenis. Na 100 jaar onderwijspacificatie is het blijvend nodig om de kwaliteit en identiteit van christelijk onderwijs te verwoorden. Vanuit het uitgangspunt dat de school een gemeenschap is waar geleerd, ontdekt en geschuurd wordt, neemt deze publicatie je mee naar de waarden van die gemeenschap, om vervolgens de pedagogische en onderwijskundige pijlers te doordenken. Met recht een basistheorie voor iedereen die betrokken is bij christelijk onderwijs. Meer info en bestellen: Klik hier ​ ​ MEDIA ​ Mrt 2023 | Sophie 2023-1 Sophie - Vreugdenhil - Bezield onderwijs. Vorming, levensbeschouwing en burgerschap (p42-43) ​ Nov 2021 | Sophie 2021-6 Sophie - Kuiper - Rijk van genade (p8-11) 2021-6 Sophie - Vos - Zelfwording door Navolging (p4-7) 2021-6 Sophie - Biesta - Iemand op diens mens-zijn wijzen (p12-17) 24 sept 2021 | ND Scholen spreken over kinderen als parels in Gods hand. Toch kan een herwaardering van zonde geen kwaad 17 sept 2021 | ND De heilige grond van het onderwijs; het geheim van mens zijn en mens worden ​ 23 juni 2021 | Event 'Burgerschap in beweging' Burgerschap vanuit je eigen identiteit - met keynote door E-OI onderzoeker Berber Vreugdenhil ​ 1 juli 2021 | RD Vrijheid van onderwijs ideaal voor invulling burgerschap 8 juni 2021 | ND Christelijk onderwijs kan terecht bij Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit voor inspiratie en discussie ​ ​ Boeken Publicaties Media

 • Berber Vreugdenhil-Tolsma | E-OI

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More < terug Onderzoeker Berber Vreugdenhil-Tolsma Mijn werkzaamheden concentreren zich rondom het thema ‘reflecteren op vorming’. In mijn promotieonderzoek kijk ik met (oud)leerlingen van christelijke middelbare scholen terug op hun periode op die scholen en op de rol die school heeft gespeeld in hun vorming in brede zin. In samenwerking met Verus helpen we daarnaast scholen om te reflecteren op hun visie op en praktijken van vorming. Ook beheer ik ons platform Identiteitsplein.nl. Het is een voorrecht om samen met christelijke scholen te werken aan goed en vormend onderwijs. Om een nieuwe generatie te helpen om tot bloei te komen, staande te blijven in deze wereld en in hen het verlangen te wekken om zelf ook tot zegen te zijn in die wereld. In dit werk kom ik ook zelf tot bloei en voel ik mij goed op mijn plek. In mijn vrije tijd probeer ik mij op te laden en te laten voeden door zingen, door stilte, natuur, terrasjes, momenten om tot mijzelf te komen en door samen te zijn met mijn mooie gezin, familie en vrienden. Mail mailto:bvreugdenhil@tukampen.nl LinkedIn https://www.linkedin.com/in/berber-vreugdenhil-75414b3/

 • Tirza van Laar - Jochemsen | E-OI

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More < terug Onderzoeker Tirza van Laar - Jochemsen Hoe werkt een christelijke visie door in het pedagogisch handelen in de klas? Wat houdt een christelijke visie op vorming eigenlijk in? Dat zijn zo een paar thema’s waar ik mij binnen het Expertisecentrum met veel plezier mee bezig houdt en waar ik trainingen over geef. Daarnaast verdiep ik mij in het boeiende thema van het morele kwaad in het onderwijs. Ik onderzoek hoe leraren dat ervaren, duiden en ermee omgaan. Weinig thema’s zijn voor mij op het eerste oog zó naargeestig, maar blijken uiteindelijk zó verrassend en bevrijdend! Dat bevrijdende verlossingswerk van Christus is van waaruit ik leef en werk. Met oog voor dagelijkse gebrokenheid ervaar ik het als mijn professionele roeping om samen met iedereen in het onderwijs de genade en Shalom gestalte te geven in de dagelijkse praktijk. Naast mijn werk vult mijn dagelijkse praktijk zich onder andere met (meestal) liefde voor mijn man en vier (tiener)kinderen, tuinieren, ontmoetingen, pianospelen en koken. Mail mailto:twvanlaar@tukampen.nl LinkedIn https://www.linkedin.com/in/tirza-van-laar-jochemsen-2b75a015/

 • Klaas Koelewijn | E-OI

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More < terug Veranderkundige Klaas Koelewijn Mobiliseren van mensen, dat is wat ik doe. Altijd gericht op een doel en passend in de context. Binnen het Expertisecentrum begeleid ik scholen in hun zoektocht hun pedagogische en onderwijskundige visie te vertalen naar dagelijks handelen in de klas. Als gastdocent ben ik verbonden aan de Universiteit Maastricht en geef ik colleges over duurzaam veranderen. Samen met mijn gezin woon ik ruim 20 jaar in Maastricht. Mail mailto:klkoelewijn@tukampen.nl LinkedIn https://www.linkedin.com/in/klaaskoelewijn/

 • Roel Kuiper | E-OI

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More < terug Hoogleraar Roel Kuiper Christelijke identiteit in de praktijk van het onderwijs. Dat is mijn leeropdracht. Ik ben hoogleraar aan de Theologische Universiteit Kampen, doe onderzoek, begeleidt promovendi en geef onderwijs. De prachtige groep onderzoekers en experts rond deze leerstoel vormt het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit. Onze focus is de school en de manier waarop levensbeschouwing doorwerkt in onderwijskundige en pedagogische processen, in vorming en het handelen van leraren. Ik kom uit een onderwijsfamilie en ben docent met hart en ziel. In allerlei rollen ben ik zelf actief in het onderwijs (geweest). Ik werk graag met mensen en spreek met schoolleiders over hun plannen en idealen. In Kampen is nu een centrum ontstaan waar we theologische en christelijk-pedagogische inzichten verbinden met wat er in de praktijk gebeurt, tot in de haarvaten van de school. Ik ben getrouwd met Tjitske, samen hebben we vier kinderen, die inmiddels allemaal zijn uitgevlogen. Mail mailto:rkuiper@tukampen.nl LinkedIn

 • Netwerkbijeenkomsten | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More NETWERKBIJEENKOMSTEN Het netwerk, dat E-OI met het onderwijsveld heeft opgebouwd is veelzijdig. Er zijn contacten met universiteiten, met de HBO-opleidingen CHE, Driestar, VIAA, met MBO’s en scholen voor Voortgezet Onderwijs en Primair Onderwijs. Bestuurders, schoolleiders en identiteitsmedewerkers van deze organisaties ontmoeten elkaar een aantal keer per jaar onder de vlag van het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit en sinds 2022 in samenwerking met Verus. Sprekers zorgen voor inhoudelijke beschouwingen. Daarnaast worden kennis en ervaring uitgewisseld tijdens de praktische werksessies in de middagen. Zo is recent aan de orde geweest: mens worden in de wereld (over subjectificatie), inclusie (over passend onderwijs), de pedagogische opdracht (over verwondering als vormend beginsel), burgerschapsonderwijs. Via de ppt’s en via identiteitsplein.nl wordt de inhoud van deze netwerkbijeenkomsten met een breder publiek gedeeld. Verslagen en presentaties Hieronder vind je de output van de reeds georganiseerde netwerkbijeenkomsten in de afgelopen jaren. ​ 27 september 2024 I Angstige generatie of generatie angststoornis 07 juni 2024 I Joop Berding I Inclusieve pedagogiek. De waarde van verschil ​ 2 februari 2024 I Bert Wienen I Van individueel naar inclusief onderwijs 22 sept 2023 I diverse sprekers I Een veilige plek...en dus? 9 juni 2023 I Wolter Huttinga I Onderweg naar identiteitsvol burgerschapsonderwijs. Curriculumontwikkeling. 3 februari 2023 | Roel Kuiper | Doelgericht eigentijds onderwijs. Curriculumkwesties in vormend christelijk onderwijs 23 september 2022 | Govert Buijs en Roel Kuiper | Koers houden. Wat is jouw kompas in onzekere tijden? 10 juni 2022 | David Smith (VS) | Het geheim van de smid. Ontmoetingsdag christelijk onderwijs 21 januari 2022 | Marianne Bogaard en Gert-Jan Veerman | Kansengelijkheid. Samen divers 4 juni 2021 | Gert Biesta | Over het pedagogische moment in onderwijs 29 januari 2021 | Neely Anne de Ronde | Christelijk onderwijs = inclusiever onderwijs 31 januari 2020 | Bram de Muynck | Vorming 2 december 2019 | Arie Slob | Onderwijs en christelijke identiteit 24 mei 2019 | Anne Bert Dijkstra | Burgerschapsvorming 8 februari 2019 | Bram de Muynck | Christelijk leraarschap ​ ​ ​

bottom of page